Shortcuts: WD:INTRO, WD:I

維基數據:介紹

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Introduction and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

維基數據係一個自由,多語言,二手資料庫,透過收集結構化數據去提供比維基百科,維基同享等維基運動嘅項目,同世界上任何一個人。

即係點?

等我地睇真啲上面句嘢嘅意思:

  • 自由:維基數據嘅數據係以知識共享公眾領域貢獻宣告(CC0 1.0)發佈,允許數據響好多唔同嘅場合下重用。你可以複製﹑修改﹑散佈同埋演算,甚至係商業用途,都唔需要徵求許可。
  • 協作:數據都係由維基數據嘅編輯輸入同管理,亦由他們決定同管理創建內容嘅規矩。自動化嘅機械人都會入數據落維基數據。
  • 多語言:數據嘅修改,使用,瀏覽同重用都係完全多語言嘅。以任何一種語言輸入數據都可以即刻以其他語言顯示。任何語言嘅修改都係可以同埋鼓勵嘅。
  • 二手數據庫:維基數據唔係淨係紀錄說明,亦會記錄佢地嘅來源同埋同其他數據庫嘅連接。咁樣反映咗知識嘅多樣性同埋確保可供驗證。
  • 收集結構化數據:強制推行高度結構化嘅安排令其他維基媒體計劃同第三方都可以輕易重用數據,亦令電腦可以處理同「明白」呢啲數據。
  • 支援其他維基媒體項目:維基數據透過更容易管理嘅信息框同跨語言鏈接協助維基百科,從而減輕編輯嘅負擔同時提升質量。一種語言嘅更新同時適用於其他語言。
  • 世界上嘅任何人:透過應用程式介面,任何人都可以用維基數據嚟做任何唔同嘅嘢。

維基數據點樣運作?

呢張維基數據項目嘅示意圖展示咗維基數據入面一啲最重要嘅術語。

維基數據係一個可以供其他人,例如其他維基媒體基金會維護嘅維基項目,讀取嘅中央儲存庫。由維基數據動態載入嘅內容唔需要每個維基項目分別維護。例如統計數據,日期,地點同埋其他常用數據可以集中收錄響維基數據。

維基數據儲存庫

項目同佢地嘅數據互相聯繫。

維基數據儲存庫主要由項目構成,每一個項目都有一個標籤描述同埋若干個別名組成。每一個項目都有一個由Q後面加上數字組成嘅識別碼,例如Douglas Adams (Q42)

說明描述咗每個項目嘅詳細特徵,每個說明都包含一個屬性同埋一個。維基數據嘅屬性都係P加上數字,例如educated at (P69)

對於一個人,你可透過提供學校名嘅值,去加個邊度讀書嘅屬性。對於建築物,你可以透過提供經度同緯度,去加個地理座標嘅屬性。屬性都可以同外部嘅數據庫連接。連接外部數據庫項目嘅屬性,例如圖書館或者檔案館嘅官方控制數據庫,被稱為「識別碼」。特殊嘅網站鏈結將項目連接至客戶維基項目嘅相應內容,例如維基百科,維基教科書或者維基語錄。

所有訊息都可以用任何語言顯示,即使數據源於另一種語言。讀取這些數值時,客戶維基會暫時最新的數據。

項目 屬性 數值
Q42 P69 Q691283
Douglas Adams educated at St John's College

攞維基數據嚟用

維基數據可以通過內置工具﹑外部工具或者程式介面嘅方式嚟讀取。

點樣開始

為新手設計嘅維基數據導覽係學關於維基數據最好嘅地方。

一啲開始會用到嘅鏈結:

我可以點貢獻?

宜家就去編輯。編輯係明白維基數據結構同概念嘅最好途徑。如果你想直接增加對維基數據概念嘅理解,你可以睇吓幫手嘅頁面。如果你有問題,請隨便放響城市論壇聯絡開發團隊

睇埋