Wikidata:Главьна страница

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Викисъводъ
Свободьнъ ꙁнании съводъ · ижє къжьдо можєтъ иꙁмѣнꙗти (ан҃гл)
статїстїка
Добрѣ прити
Викисъводъ ѥстъ отврьстъ ꙁнании съводъ · ижє людии ꙗко жє и аѵтомати могѫтъ польꙃєвати и иꙁмѣнꙗти ⁙ Сѥ опꙑтьствованиѥ подобьно Викикладоу · нъ нє дѣла и срѣдьства · а плирофорїѭ въмѣститъ ⁙ Того дѣл҄ьма ѥдина достѫпъ и оуправлѥниѥ съставлєнꙑ плирофорїѩ сътворєно ѥстъ ⁙ Сꙗ плирофорїꙗ жє наприкладъ мєждоувичьнꙑ съвѧꙁи или статїстїка ѥстъ ⁙ Викисводъ дрьжитъ плирофорїѭ вьсѣ ѩꙁꙑкꙑ · ижє Викимєдїѩ опꙑтьствованиꙗ пьсанꙑ сѫтъ ⁙ Вѧщє жє о Викисъводѣ опьсании англїискомь ѩꙁꙑкомь пьсано ѥстъ
въ своѥмь викиопꙑтьствовании нашѧ плирофорїѩ польꙃєваниѥ
  • Викисъвода источьнъ обраꙁъ отвьрьстъ ѥстъ · вьсѩ ѥго жє ꙁьрити и поѩти можєши
  • Помьни жє · бо API иꙁмѣньнъ бѫдѣтъ
  • Поѩти Wikibase Client своѥго викиопꙑтьствованиꙗ дѣлꙗ можєши
  • Wikibase repository extensions
вѣсти

More news... (edit [in English])

родьствьна опꙑтьствованиꙗ

 Википєдїꙗ – єнкѷклопєдїꙗ     Викиаꙁъбоукъвьникъ – мъногоѩꙁꙑчьнъ аꙁъбоукъвьникъ     Викикънигꙑ – кънигꙑ и напѫтьствиꙗ     Викивѣсти – вѣстии кладѧꙃь     Викирєчєниꙗ – словєсъ и рєчєнии събраниѥ     Викиѳика – кладѧꙃи     Викиоучєниѥ – мѣсто оучєниꙗ     Wikivoyage – Travel guides    Викитвариѥ – каталогъ тварии    Wikifunctions – Free software functions     Викикладъ – видъ и ꙁвѫкъ събраниѥ     Wikimedia Incubator – New language versions     Мєтавики – Викимєдїѩ опꙑтьствовании обьщєниꙗ съвѣтъ     MediaWiki – Software documentation