Wikidata:首頁

From Wikidata
Jump to: navigation, search
維基數據
人人可編輯自由知識庫,目前已有40,663,777項目
統計

致使用者:如果閣下經常會使用繁體中文,為便於和他人獲得最佳之使用者體驗,請至您偏好設定內介面語言或至頁面右上方之語言選擇器設定為「中文(繁體)」。如有疑問請至互助客棧

  歡迎!
維基數據是一個可以由人和機器讀取和編輯的自由知識庫。它將像維基共享資源提供多媒體文件那樣提供數據。維基數據可以集中儲存和管理結構化的數據,例如跨維基計劃所需的參考資料和統計資訊。它包含維基媒體計劃所有語言的資料。 您可以閱讀介紹以瞭解更多。
  在您的維基上使用維基數據
  最新消息

更多消息… (编辑[英语版])

  姊妹計劃

 維基百科 – 百科全書     維基詞典 – 多語言字典和詞典     維基教科書 – 教科書和手冊     維基新聞 – 自由的新聞資源     維基語錄 – 名人名言的集錦     維基文庫 – 自由的圖書館     維基學院 – 自由的研習社群     維基導遊 – 自由的旅遊指南    維基物種 – 自由的物種資料庫     維基共享資源 – 共享的多媒體資料庫     維基孵育場 – 新語言版本     元維基 – 協調各維基計劃     MediaWiki – Wiki軟件開發