Wikidata:Umuna a Panid

From Wikidata
Jump to: navigation, search
Naragsag nga isasangbay iti Wikidata
ti nawaya a batayan ti pannakaammo nga adda dagiti 15,371,883 a banag a mabaliwan ti sinoman
Estadistika
  Naragsak nga isasangbay!
Ti Wikidata ket maysa a nawaya a batayan ti pannakaammo a mabalin a mabasa ken maurnos babaen ti tattao ken dagiti makina. Daytoy ket para iti datos a kas para iti midia a pappapeles ti Wikimedia Commons: daytoy ket sentro a pagalaan ken panagtaripatuan ti naumnong a datos, a kas dagiti pagibatayan nga interwiki ken maipapan iti estadistika a pakaamo. Ti Wikidata ket aglaon kadagiti datos iti amin a pagsasao nga addaan kadagiti gandat a Wikimedia.

Mabalinmo a basaen ti pangyuna tapno mapaammuanka pay kadagiti adu a maipanggep iti Wikidata.

Kitaen nga agtigtignay ti Wikidata : Kitaen ti banag a mangilista kadagiti 286 nga edision ti Umuna a Panid ti Wikipedia.

No kayatmo a subokan ti sopwer ti Wikidata , pangngaasi nga usaren ti Pagipadasan ti Wikidata.
  Usaren ti Wikidata iti bukodmo a wiki
  Damdamag

Adu pay a damdamag... (urnosen (iti Inggles))
Ti damdamag ket saan a magunod ti bukodmo a pagsasao? Ipatarus daytoy!

  Kakabsat a gandat

 Wikipedia – Ensiklopedia     Meta-Wiki – Koordinasion ti gangandat ti Wikimedia     Wikimedia Commons – Nawaya a pagidulinan ti midia     Wiktionario – Libre a diksionario     Wikiliblibro – Pagbasaan dagiti libre a libro     Wikisasao – Naurnong nga inadaw a pasasao     Wikibersidad – Pagadalan     Wikitaudan – Biblioteka dagiti libre a dokumento     Wikidamdamag – Naurnong a damdamag     Wikisebbangan – Katalogo dagiti sebbangan     Wikibanniaga – Alagaden ti panagbanniaga