આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન (Q937)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જર્મનીનાં મહાન જગવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન
જર્મનીનાં મહાન જગવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક
  અંગ્રેજી
  Albert Einstein
  German-born physicist and founder of the theory of relativity
  • Einstein
  • Einstein, Albert

  વિધાનો

  Albert Einstein Head.jpg
  ૩,૨૫૦ × ૪,૩૩૩; ૨.૨ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Austria-Hungaryઅંગ્રેજી
  ૧ એપ્રિલ 1911Gregorian
  ૩૦ સપ્ટેમ્બર 1912Gregorian
  કોઇ કિંમત નથી
  ૨૮ જાન્યુઆરી 1896Gregorian
  ૨૧ ફેબ્રુઆરી 1901Gregorian
  Albert Einstein (જર્મન)
  ૧ સંદર્ભ
  Albertઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪ માર્ચ 1879Gregorian
  ૧૩ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  KNAW past member IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  ૧૮ એપ્રિલ 1955
  ૧૫ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Эйнштейн Альберт
  ૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  KNAW past member IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Albert Einstein
  applies to partઅંગ્રેજી
  Albert Einstein's brainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sisterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  place of origin (Switzerland)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ સંદર્ભો
  The Speed of Broken Light: A meditation on duration and performance by Ted Hiebert (અંગ્રેજી)
  Neutral monism reconsidered by Erik C. Banks (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Special Relativity and how it all began (અંગ્રેજી)
  ૨ સંદર્ભો
  A brief history of mathematics Episodes (અંગ્રેજી)
  A-Z for Norfolk Science, A:Albert Einstein (અંગ્રેજી)
  theoretical physicsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Charles Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Karl-Ferdinands-Universitätઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Leiden Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Institute for Advanced Studyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Lincean Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Philosophical Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Göttingen Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Fyodor Dostoyevskyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hermann Minkowskiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Baruch Spinozaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Arthur Schopenhauerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hendrik Lorentzઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  George Bernard Shawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Riazuddinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  David Humeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thomas Youngઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bernhard Riemannઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Moritz Schlickઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  James Clerk Maxwellઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Paul Valéryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Henry Georgeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ernst Machઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  spoken text audioઅંગ્રેજી
  Armenianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  De-Albert Einstein.ogg
  ૩૭ min ૨૮ s; ૧૭.૫૨ MB
  ૧૯ જૂન 2005
  durationઅંગ્રેજી
  ૩૭.૫ minute
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize in Physicsઅંગ્રેજી
  prize moneyઅંગ્રેજી
  ૧,૨૧,૫૭૩ Swedish krona
  ૦ સંદર્ભ
  Prix Jules Janssenઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Matteucci Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Max Planck Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Franklin Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Copley Medalઅંગ્રેજી
  award rationaleઅંગ્રેજી
  For his theory of relativity and his contributions to the quantum theory. (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  New Jersey Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Pour le Mériteઅંગ્રેજી
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  duplicateઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Foreign Member of the Royal Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alte Kantonsschule Aarauઅંગ્રેજી
  ૩ ઓક્ટોબર 1896Gregorian
  સપ્ટેમ્બર 1896Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  University of Zurichઅંગ્રેજી
  ૩૦ એપ્રિલ 1905Gregorian
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Alfred Kleinerઅંગ્રેજી
  Heinrich Burkhardtઅંગ્રેજી
  doctoral thesisઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Alfred Kleinerઅંગ્રેજી
  object has roleઅંગ્રેજી
  first doctoral advisorઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૪ સપ્ટેમ્બર 2018
  Eine neue Bestimmung der MoleküldimensionenMathematics Subject Classification: 70—Mechanics of particles and systems (જર્મન)
  Heinrich Burkhardtઅંગ્રેજી
  object has roleઅંગ્રેજી
  second doctoral advisorઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Eine neue Bestimmung der MoleküldimensionenMathematics Subject Classification: 70—Mechanics of particles and systems (જર્મન)
  Heinrich Friedrich Weberઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Heinrich Friedrich Weberઅંગ્રેજી
  Ernst G. Strausઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Einsteinhausઅંગ્રેજી
  ઓક્ટોબર 1903Gregorian
  મે 1905Gregorian
  located on streetઅંગ્રેજી
  Kramgasseઅંગ્રેજી
  street numberઅંગ્રેજી
  49
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  જાન્યુઆરી 1911Gregorian
  ઓક્ટોબર 1912Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  ઓક્ટોબર 1912Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  Jewish peopleઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Ashkenazi Jewsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Germansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Albert Einstein signature 1934.svg
  ૫૮૫ × ૮૮; ૪૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Manhattan Projectઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  theory of relativityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  theory of Brownian Motionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  mass–energy equivalenceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Planck constantઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Einstein field equationsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  quantum mechanicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  unified field theoryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  archives atઅંગ્રેજી
  Swiss Literary Archivesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Albert Einstein Archivesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  pronunciation audioઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  commemorative plaque imageઅંગ્રેજી
  Einstein deska.jpg
  ૬૦૧ × ૮૪૮; ૬૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Home Albert Einstein 1895 Memorial.jpg
  ૧,૪૦૯ × ૮૭૩; ૧૬૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Einstein-barrakka.JPG
  ૧,૦૯૭ × ૨,૧૨૨; ૩૩૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Albert Einstein - Andräschule Salzburg.PNG
  ૭૩૬ × ૪૪૯; ૬૫૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  05w Denkmal Albert Einstein.jpg
  ૧,૦૬૬ × ૧,૪૮૩; ૮૩૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Einstein Plaque.jpg
  ૭૭૧ × ૧,૦૦૦; ૧૪૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  BF 5620
  ૦ સંદર્ભ
  Albert Einstein
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  page(s)અંગ્રેજી
  578—579
  volumeઅંગ્રેજી
  29 : Чаган — Экс-ле-Бен
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Эйнштейн Альберт
  ૦ સંદર્ભ
  Erdős numberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી
  Albert Einstein's brainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Albert Einsteinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Albert Einsteinઅંગ્રેજી
  Wikimedia outlineઅંગ્રેજી
  outline of Albert Einsteinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  test takenઅંગ્રેજી
  intelligence testઅંગ્રેજી
  test scoreઅંગ્રેજી
  ૧૬૦
  ૦ સંદર્ભ
  WordLift IDઅંગ્રેજી

  Identifiers

  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ