એડોલ્ફ હિટલર (Q352)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Führer and Reich Chancellor of Germany, Leader of the Nazi Partyઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એડોલ્ફ હિટલર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  Führer and Reich Chancellor of Germany, Leader of the Nazi Party
  • Hitler
  • Führer
  • Bohemian Corporal
  • Adolph Hitler

  વિધાનો

  Hitler portrait crop.jpg
  ૪૨૬ × ૫૬૮; ૯૯ KB
  Offisielt portrett fra 1938 (નોર્વેજિયન બોકમાલ)
  Offisielt portrett frå 1938 (નોર્વેજિયન નાયનૉર્સ્ક)
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Austria-Hungaryઅંગ્રેજી
  ૨૦ એપ્રિલ 1889Gregorian
  ૧૧ નવેમ્બર 1918Gregorian
  Weimar Republicઅંગ્રેજી
  ૨૫ ફેબ્રુઆરી 1932
  ૩૦ જાન્યુઆરી 1933
  કોઇ કિંમત નથી
  ૩૦ એપ્રિલ 1925Gregorian
  ૨૫ ફેબ્રુઆરી 1932
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  statelessnessઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  First Republic of Austriaઅંગ્રેજી
  ૩૦ એપ્રિલ 1925Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  Nazi Germanyઅંગ્રેજી
  ૩૦ જાન્યુઆરી 1933
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  end causeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adolf Hitler (જર્મન)
  ૧ સંદર્ભ
  Adolf Hitler (જર્મન)
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૦ એપ્રિલ 1889Gregorian
  ૮ સંદર્ભો
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler (અંગ્રેજી)
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  Braunau am Innઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Adolf-Hitler-Geburtshausઅંગ્રેજી
  located at street addressઅંગ્રેજી
  Gasthof zum Pommer, Vorstadt Nr. 219 (જર્મન)
  ૨ સંદર્ભો
  page(s)અંગ્રેજી
  29 f
  date of baptism in early childhoodઅંગ્રેજી
  ૨૨ એપ્રિલ 1889Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  30
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  death of Adolf Hitlerઅંગ્રેજી
  ૯ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Гитлер Адольф
  ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2015
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler (અંગ્રેજી)
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Adolf Hitler
  suicideઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  shot to the headઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  suicide by shootingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alois Hitler, Jr.અંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal half-brotherઅંગ્રેજી
  Angela Hitlerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal half-sisterઅંગ્રેજી
  Eva Braunઅંગ્રેજી
  ૨૯ એપ્રિલ 1945
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  Maria Reiterઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Eva Braunઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  nature of statementઅંગ્રેજી
  officialઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jean-Marie Loretઅંગ્રેજી
  sourcing circumstancesઅંગ્રેજી
  presumablyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Johanna Hiedlerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  maternal grandmotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geli Raubalઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nieceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leo Rudolf Raubalઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bridget Dowlingઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sister-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  William Patrick Stuart-Houstonઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heinz Hitlerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Franziska Braunઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  mother-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ilse Braunઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sister-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gretl Braunઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sister-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Therese Schmidtઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  auntઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anton Schmidtઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  male first cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Elfriede Hocheggerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nieceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johann Schmidt juniorઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johann Schmidtઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  male first cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Maria Koppensteinerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  female first cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johanna Pölzlઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  auntઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eduard Schmidtઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  male first cousinઅંગ્રેજી
  Adolf Koppensteinerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aloisia Veitઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  275 ff
  Maria Schicklgruberઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal grandmotherઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  281
  Johann Georg Hiedlerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal grandfatherઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  281
  Josef Veitઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Viktoria Veitઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Josefa Veitઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  second cousinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johann Schicklgruberઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  great-grandfatherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theresia Pfeisingerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  great-grandmotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johann Baptist Pölzlઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  maternal grandfatherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Martin Hiedlerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  great-grandfatherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anna Maria Göschlઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  great-grandmotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Josepha Schicklgruberઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  grand auntઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Peter Raubalઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  grandnephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heiner Hocheggerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  grandnephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hedwig Mickleyઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sister-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Friedrich Braunઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  father-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Martin Heinrich Hammitzschઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  brother-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johanna Pölzlઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  30
  place of detentionઅંગ્રેજી
  Landsberg Prisonઅંગ્રેજી
  ૧૧ નવેમ્બર 1923Gregorian
  ૨૦ ડિસેમ્બર 1924Gregorian
  chargeઅંગ્રેજી
  high treasonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  high treasonઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  soldierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Paintings by Adolf Hitlerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statespersonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Reichskanzlerઅંગ્રેજી
  ૩૦ જાન્યુઆરી 1933
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  Joseph Goebbelsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Reichsstatthalterઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  Prussiaઅંગ્રેજી
  ૩૦ જાન્યુઆરી 1933
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  કોઇ કિંમત નથી
  Hermann Göringઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Reichspräsidentઅંગ્રેજી
  ૨ ઓગસ્ટ 1934
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  Karl Dönitzઅંગ્રેજી
  determination methodઅંગ્રેજી
  German referendumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  nicknameઅંગ્રેજી
  Bohemian Corporal (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Böhmischer Gfreiter (જર્મન)
  ૦ સંદર્ભ
  ethnic cleaningઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  antisemitismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  animal rightsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  tobacco controlઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  political ideologyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Iron Crossઅંગ્રેજી
  ૨ ડિસેમ્બર 1914Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Wound Badgeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  honorary citizenship of Goslarઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  Goslarઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  ૩૦ એપ્રિલ 1945
  અજાણી કિંમત
  ૧ સંદર્ભ
  issueઅંગ્રેજી
  349
  page(s)અંગ્રેજી
  3666-3667
  ૪ ઓક્ટોબર 1937
  Decreto núm. 376.- Concediendo el título de Gran Caballero y el Collar de la "Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas" al Fuhrer Canciller de la Nación Alemana, Adolfo Hitler (સ્પેનિશ)
  Order of the Elephantઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Golden Party Badgeઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Blood Orderઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Kung Furyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Devil's Mistressઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lambach Abbeyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Realschule de Linzઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Führerbunkerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Türkenkaserneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hitler's Munich apartmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolf's Lairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Neue Reichskanzleiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kransberg Castleઅંગ્રેજી
  ૧૧ ડિસેમ્બર 1944
  ૧૬ જાન્યુઆરી 1945
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  Berghofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolf's Lairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Führerbunkerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  German Workers' Partyઅંગ્રેજી
  ૧૨ સપ્ટેમ્બર 1919Gregorian
  ૧૧ જુલાઇ 1921Gregorian
  ૨ સંદર્ભો
  ISBN-13અંગ્રેજી
  The Routledge Companion to Nazi Germany (અંગ્રેજી)
  ISBN-13અંગ્રેજી
  Hitler: A Biography (અંગ્રેજી)
  Germansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Austriansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lapsed Catholicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  અજાણી કિંમત
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  religious views of Adolf Hitlerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Hitler signature.svg
  ૩૭૯ × ૧૨૭; ૧૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Signatur Adolf Hitler.svg
  ૪૫૦ × ૧૬૫; ૧૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  wearsઅંગ્રેજી
  toothbrush moustacheઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  blueઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  hair colorઅંગ્રેજી
  brown hairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  massઅંગ્રેજી
  ૭૨ kilogram
  ૦ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  Parkinson diseaseઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  poisoningઅંગ્રેજી
  ૧૪ ઓક્ટોબર 1918Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Blondiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Action T4અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Holocaustઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Beer Hall Putschઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  lance corporalઅંગ્રેજી
  ૧ નવેમ્બર 1914Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Gefreiterઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Wehrmachtઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  First Battle of Ypresઅંગ્રેજી
  ઓક્ટોબર 1914Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of Fromellesઅંગ્રેજી
  ૧૯ જુલાઇ 1916Gregorian
  ૨૦ જુલાઇ 1916Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of the Sommeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of Arrasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of Passchendaeleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spring Offensiveઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Wehrmachtઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  infantryઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mein Kampfઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  pronunciation audioઅંગ્રેજી
  De-Adolf Hitler.ogg
  ૧.૬ s; ૧૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  has effectઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  NQ 1800
  ૦ સંદર્ભ
  Adolf Hitler
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Adolf Hitlerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  different fromઅંગ્રેજી
  Adolf Hitlerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  Russianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  excludingઅંગ્રેજી
  Russianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Guardian topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BBC Things IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MyAnimeList people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Familypedia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૧,૯૨૮
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૧,૧૫૧
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Uppslagsverket Finland IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી