Gweriniaeth Sofietaidd yr Wcráin (Q133356)

Oddi ar Wikidata
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
sovereign state (1919–1922) and a republic of the Soviet Union (1922–1991); one of the founding members of the UN in 1945 Saesneg
Iaith Label Disgrifiad Enwau eraill
Cymraeg
Gweriniaeth Sofietaidd yr Wcráin
Ni phenwyd unrhyw ddisgrifiad eto
  Saesneg
  Ukrainian Soviet Socialist Republic
  sovereign state (1919–1922) and a republic of the Soviet Union (1922–1991); one of the founding members of the UN in 1945
  • Ukrainian SSR
  • Soviet Ukraine
  • Ukrainian S.S.R
  • Communist Ukraine
  • Ukraine
  • The Ukraine

  Mynegiadau

  cratonym Saesneg
  0 ffynonellau
  10 Mawrth 1919Gregorian
  Українська Соціялістична Радянська Республіка (Wcreineg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  1 ffynhonnell
  Українська Радянська Соціалістична Республіка (Wcreineg)
  1 ffynhonnell
  Украинская Социалистическая Советская Республика (Rwseg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  Украинская Советская Социалистическая Республика (Rwseg)
  Українська Радянська Соціалістична Республіка (Wcreineg)
  1 ffynhonnell
  Українська Соціялістична Радянська Республіка (Wcreineg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  1 ffynhonnell
  Украинская ССР (Rwseg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  RSS Ucraineană (Rwmaneg)
  0 ffynonellau
  Українська СРР (Wcreineg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  Українська РСР (Wcreineg)
  0 ffynonellau
  УкССР (Rwseg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  УРСР (Wcreineg)
  0 ffynonellau
  УСРР (Wcreineg)
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  Ukrayna SSR (Aserbaijaneg)
  0 ffynonellau
  УССР (Serbeg)
  0 ffynonellau
  УССР (Rwseg)
  0 ffynonellau
  USSR (Tsieceg)
  0 ffynonellau
  УССР (Belarusian (Taraškievica orthography))
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Пролетарі всіх країн, єднайтеся! (Wcreineg)
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  UTC+03:00 Saesneg
  0 ffynonellau

  Map

  49°N, 32°E
  0 ffynonellau
  6 Ionawr 1919Gregorian
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  10 Mawrth 1919Gregorian
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  25 Gorffennaf 1938
  27 Gorffennaf 1938
  0 ffynonellau
  27 Gorffennaf 1938
  28 Gorffennaf 1939
  0 ffynonellau
  28 Gorffennaf 1939
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  28 Gorffennaf 1972
  24 Mehefin 1976
  0 ffynonellau
  24 Mehefin 1976
  22 Tachwedd 1984
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  4 Mehefin 1990
  9 Gorffennaf 1990
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Mawrth 1919Gregorian
  21 Hydref 1918Gregorian
  0 ffynonellau
  30 Mai 1919Gregorian
  17 Tachwedd 1920Gregorian
  0 ffynonellau
  17 Tachwedd 1920Gregorian
  22 Mawrth 1921Gregorian
  0 ffynonellau
  Feliks Kon Saesneg
  22 Mawrth 1921Gregorian
  15 Rhagfyr 1921Gregorian
  0 ffynonellau
  15 Rhagfyr 1921Gregorian
  8 Mai 1923Gregorian
  0 ffynonellau
  8 Mai 1923Gregorian
  Rhagfyr 1925Gregorian
  0 ffynonellau
  7 Ebrill 1925Gregorian
  14 Gorffennaf 1928Gregorian
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  29,020,304
  17 Rhagfyr 1926Gregorian
  1 ffynhonnell
  Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Вып. 3 : Население СССР. - 1927. - [4], 63 с. : табл. (Rwseg)
  Mehefin 1925Gregorian
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  15 Mehefin 1925Gregorian
  0 ffynonellau
  1 Awst 1925Gregorian
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Mehefin 1925Gregorian
  Gorffennaf 1930
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Kyiv Okruha Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Lubny Okruha Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Nizhyn Okruha Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Priluki Okrug Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Sumy Okruha Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Uman Okrug Saesneg
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  22 Mai 1954
  В озна­ме­но­ва­ние 300-ле­тия вос­со­еди­не­ния Укра­и­ны с Рос­си­ей и от­ме­чая вы­да­ю­щи­е­ся успе­хи укра­ин­ско­го на­ро­да в го­су­дар­ст­вен­ном, хо­зяйст­вен­ном и куль­тур­ном стро­и­тельст­ве. (Rwseg)
  In commemoration of the 300th anniversary of the reunification of Ukraine with Russia and celebrating the outstanding successes of the Ukrainian people in state, economic and cultural construction. (Saesneg)
  5 Tachwedd 1958
  За круп­ные успе­хи, до­стиг­ну­тые тру­дя­щи­ми­ся Укра­ин­ской Со­вет­ской Со­ци­а­лис­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки в уве­ли­че­нии про­из­водст­ва зер­на, са­хар­ной свек­лы, мя­са, мо­ло­ка и дру­гих сель­ско­хо­зяйст­вен­ных про­дук­тов, про­да­жу го­су­дар­ст­ву в 1958 го­ду 552 мил­ли­о­нов пу­дов хле­ба и за пе­ре­вы­пол­не­ние пла­на про­да­жи са­хар­ной свек­лы го­су­дар­ст­ву. (Rwseg)
  22 Rhagfyr 1967
  За вы­да­ю­щи­е­ся за­слу­ги тру­дя­щих­ся Укра­ин­ской Со­вет­ской Со­ци­а­лис­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки в ре­во­лю­ци­он­ном дви­же­нии, в Ве­ли­кой Ок­тябрьс­кой со­ци­а­лис­ти­чес­кой ре­во­лю­ции и боль­шой вклад в со­зда­ние и упро­че­ние пер­во­го в ми­ре со­ци­а­лис­ти­чес­ко­го мно­го­на­ци­о­наль­но­го го­су­дар­ст­ва — Со­юза Со­вет­ских Со­ци­а­лис­ти­чес­ких Рес­пуб­лик, за му­жест­во и ге­ро­изм, про­яв­лен­ные при за­щи­те за­во­е­ва­ний Со­вет­ской влас­ти, и успе­хи, до­стиг­ну­тые в ком­му­нис­ти­чес­ком стро­и­тельст­ве. (Rwseg)
  29 Rhagfyr 1972
  За боль­шие за­слу­ги тру­дя­щих­ся Укра­ин­ской ССР в об­ра­зо­ва­нии и упро­че­нии Со­юза ССР, в укреп­ле­нии друж­бы и брат­ско­го со­труд­ни­чест­ва со­ци­а­лис­ти­чес­ких на­ций и на­род­нос­тей, за боль­шой вклад в эко­но­ми­чес­кое, со­ци­аль­но-по­ли­ти­чес­кое и куль­тур­ное раз­ви­тие Со­вет­ско­го го­су­дар­ст­ва и в озна­ме­но­ва­ние 50-ле­тия Со­юза Со­вет­ских Со­ци­а­лис­ти­чес­ких Рес­пуб­лик. (Rwseg)
  24 Awst 1991
  603,700 cilometr sgwâr
  0 ffynonellau
  451,730 cilometr sgwâr
  17 Rhagfyr 1926Gregorian
  1 ffynhonnell
  Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Вып. 3 : Население СССР. - 1927. - [4], 63 с. : табл. (Rwseg)
  0 ffynonellau
  Украинская Советская Социалистическая Республика
  0 ffynonellau
  Ukrainian Soviet Socialist Republic
  0 ffynonellau

  Identifiers

  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  0 ffynonellau
  Живи, Украина (1957) Фильм М. Юдина В ролях Леонид Хмара Документальный
  10 Chwefror 2023
  3,253.0 eiliad
  15 Chwefror 2023
  0 ffynonellau