Ukrainian Soviet Socialist Republic (Q133356)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
sovereign state (1919–1922) and a republic of the Soviet Union (1922–1991); one of the founding members of the UN in 1945
  • Ukrainian SSR
  • Soviet Ukraine
  • Ukrainian S.S.R
  • Communist Ukraine
  • Ukraine
Language Label Description Also known as
English
Ukrainian Soviet Socialist Republic
sovereign state (1919–1922) and a republic of the Soviet Union (1922–1991); one of the founding members of the UN in 1945
  • Ukrainian SSR
  • Soviet Ukraine
  • Ukrainian S.S.R
  • Communist Ukraine
  • Ukraine

Statements

0 references
10 March 1919Gregorian
Українська Соціялістична Радянська Республіка (Ukrainian)
10 March 1919Gregorian
30 January 1937
Українська Радянська Соціалістична Республіка (Ukrainian)
30 January 1937
24 August 1991
Украинская Социалистическая Советская Республика (Russian)
10 March 1919Gregorian
30 January 1937
Украинская Советская Социалистическая Республика (Russian)
30 January 1937
24 August 1991
Українська Радянська Соціалістична Республіка (Ukrainian)
30 January 1937
24 August 1991
Українська Соціялістична Радянська Республіка (Ukrainian)
30 January 1937
10 March 1919Gregorian
Украинская ССР (Russian)
10 March 1919Gregorian
24 August 1991
0 references
RSS Ucraineană (Romanian)
0 references
Українська СРР (Ukrainian)
10 March 1919Gregorian
30 January 1937
0 references
Українська РСР (Ukrainian)
30 January 1937
24 August 1991
0 references
УкССР (Russian)
10 March 1919Gregorian
24 August 1991
0 references
УРСР (Ukrainian)
30 January 1937
24 August 1991
0 references
УСРР (Ukrainian)
10 March 1919Gregorian
30 January 1937
0 references
Ukrayna SSR (Azerbaijani)
0 references
УССР (Serbian)
0 references
УССР (Russian)
0 references
USSR (Czech)
0 references
0 references
0 references
Пролетарі всіх країн, єднайтеся! (Ukrainian)
0 references
24 June 1934
0 references
24 June 1934
0 references

Map

49°N, 32°E
0 references
6 January 1919Gregorian
11 December 1919Gregorian
0 references
11 December 1919Gregorian
19 February 1920Gregorian
0 references
0 references
6 January 1919Gregorian
10 March 1919Gregorian
0 references
10 March 1919Gregorian
March 1938
0 references
March 1938
25 July 1938
0 references
25 July 1938
27 July 1938
0 references
27 July 1938
28 July 1939
0 references
28 July 1939
15 January 1954
0 references
15 January 1954
7 April 1969
0 references
20 June 1969
28 July 1972
0 references
28 July 1972
24 June 1976
0 references
24 June 1976
22 November 1984
0 references
0 references
27 March 1985
4 June 1990
0 references
4 June 1990
9 July 1990
0 references
0 references
23 July 1990
24 August 1991
0 references
March 1919Gregorian
21 October 1918Gregorian
0 references
30 May 1919Gregorian
17 November 1920Gregorian
0 references
17 November 1920Gregorian
22 March 1921Gregorian
0 references
22 March 1921Gregorian
15 December 1921Gregorian
0 references
15 December 1921Gregorian
8 May 1923Gregorian
0 references
8 May 1923Gregorian
December 1925Gregorian
0 references
7 April 1925Gregorian
14 July 1928Gregorian
0 references
30 December 1922Gregorian
24 August 1991
24 October 1945
10 December 1991
0 references
0 references
29,020,304
17 December 1926Gregorian
1 reference
Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Вып. 3 : Население СССР. - 1927. - [4], 63 с. : табл. (Russian)
June 1925Gregorian
2 September 1930
0 references
1 August 1925Gregorian
2 September 1930
0 references
15 June 1925Gregorian
2 September 1930
0 references
1 August 1925Gregorian
15 September 1930
0 references
2 August 1925Gregorian
15 September 1930
0 references
June 1925Gregorian
July 1930
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
22 May 1954
В озна­ме­но­ва­ние 300-ле­тия вос­со­еди­не­ния Укра­и­ны с Рос­си­ей и от­ме­чая вы­да­ю­щи­е­ся успе­хи укра­ин­ско­го на­ро­да в го­су­дар­ст­вен­ном, хо­зяйст­вен­ном и куль­тур­ном стро­и­тельст­ве. (Russian)
In commemoration of the 300th anniversary of the reunification of Ukraine with Russia and celebrating the outstanding successes of the Ukrainian people in state, economic and cultural construction. (English)
5 November 1958
За круп­ные успе­хи, до­стиг­ну­тые тру­дя­щи­ми­ся Укра­ин­ской Со­вет­ской Со­ци­а­лис­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки в уве­ли­че­нии про­из­водст­ва зер­на, са­хар­ной свек­лы, мя­са, мо­ло­ка и дру­гих сель­ско­хо­зяйст­вен­ных про­дук­тов, про­да­жу го­су­дар­ст­ву в 1958 го­ду 552 мил­ли­о­нов пу­дов хле­ба и за пе­ре­вы­пол­не­ние пла­на про­да­жи са­хар­ной свек­лы го­су­дар­ст­ву. (Russian)
22 December 1967
За вы­да­ю­щи­е­ся за­слу­ги тру­дя­щих­ся Укра­ин­ской Со­вет­ской Со­ци­а­лис­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки в ре­во­лю­ци­он­ном дви­же­нии, в Ве­ли­кой Ок­тябрьс­кой со­ци­а­лис­ти­чес­кой ре­во­лю­ции и боль­шой вклад в со­зда­ние и упро­че­ние пер­во­го в ми­ре со­ци­а­лис­ти­чес­ко­го мно­го­на­ци­о­наль­но­го го­су­дар­ст­ва — Со­юза Со­вет­ских Со­ци­а­лис­ти­чес­ких Рес­пуб­лик, за му­жест­во и ге­ро­изм, про­яв­лен­ные при за­щи­те за­во­е­ва­ний Со­вет­ской влас­ти, и успе­хи, до­стиг­ну­тые в ком­му­нис­ти­чес­ком стро­и­тельст­ве. (Russian)
29 December 1972
За боль­шие за­слу­ги тру­дя­щих­ся Укра­ин­ской ССР в об­ра­зо­ва­нии и упро­че­нии Со­юза ССР, в укреп­ле­нии друж­бы и брат­ско­го со­труд­ни­чест­ва со­ци­а­лис­ти­чес­ких на­ций и на­род­нос­тей, за боль­шой вклад в эко­но­ми­чес­кое, со­ци­аль­но-по­ли­ти­чес­кое и куль­тур­ное раз­ви­тие Со­вет­ско­го го­су­дар­ст­ва и в озна­ме­но­ва­ние 50-ле­тия Со­юза Со­вет­ских Со­ци­а­лис­ти­чес­ких Рес­пуб­лик. (Russian)
603,700 square kilometre
0 references
451,730 square kilometre
17 December 1926Gregorian
1 reference
Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Вып. 3 : Население СССР. - 1927. - [4], 63 с. : табл. (Russian)
0 references
0 references
30 January 1937
21 November 1949
0 references
21 November 1949
15 January 1992
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
Украинская Советская Социалистическая Республика
0 references
Ukrainian Soviet Socialist Republic
0 references

Identifiers