முடக்கற்றான் (L40983)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
(L40983)
  • முடக்கற்றான் ta
Language Tamil
Lexical category noun

Statements

முடக்கத்தான் முடக்குவாதத்தை நீக்கும் தன்மையுள்ள ஓர் மூலிகை (Tamil)
0 references

Senses

L40983-S1
Tamil ஓர் கொடிவகை

Statements about L40983-S1

0 references

Forms

L40983-F1
  • ஒருமை ta
  • singular en
Grammatical features

Statements about L40983-F1

L40983-F2
  • பெயர்ச்சொல் ta
  • noun en
Grammatical features

Statements about L40983-F2