એરિસ્ટોટલ (Q868)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophyઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એરિસ્ટોટલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Aristotle
  Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy
  • Aristoteles
  • Aristo
  • Aristoételes
  • Aristotelés
  • Aristotel'
  • Aristotile
  • Aristotel
  • Yalisiduode
  • Aristóteles
  • Aristóteles de Estagira
  • Ya-li-ssu-to-te
  • Yalishiduode
  • Ya-li-shih-to-te
  • Arisutoteresu
  • Aristoteles Stagirites
  • Aristotele
  • Arestoteles
  • Aristote
  • Arystoteles
  • Aristòtil
  • Aristoeteles
  • Aristoteles de Estagira
  • Aristotil
  • Aristotile.
  • Aristotle.
  • Aristotele.
  • Aristote.
  • Aristoteles Stagirites.

  વિધાનો

  Aristotle Altemps Inv8575.jpg
  ૧,૭૦૦ × ૨,૨૭૫; ૨.૧૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Ἀριστοτέλης (પ્રાચીન ગ્રીક)
  Aristotle (અંગ્રેજી)
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  incorrect valueઅંગ્રેજી
  Aristotleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  322 BCE
  ૫ સંદર્ભો
  quoteઅંગ્રેજી
  Он бежал с большею частью учеников своих в Халкиду, что на острове Эвбее, к родственникам своим по матери, и вскоре потом, в 322 г. до Р. X. отравил себя, как говорят, не желая отправиться в Афины, по требованию Ареопага. (રશિયન)
  ૫ સંદર્ભો
  quoteઅંગ્રેજી
  Демофил обвинил Аристотеля в ἀσέβεια; тот бежал в евбейский город Халкиду (в 223 или 222 г.) и там умер. (રશિયન)
  suicideઅંગ્રેજી
  sourcing circumstancesઅંગ્રેજી
  presumablyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  quoteઅંગ્રેજી
  Он бежал с большею частью учеников своих в Халкиду, что на острове Эвбее, к родственникам своим по матери, и вскоре потом, в 322 г. до Р. X. отравил себя, как говорят, не желая отправиться в Афины, по требованию Ареопага. (રશિયન)
  Nicomachusઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Nicomachusઅંગ્રેજી
  Herpyllisઅંગ્રેજી
  Nicomachusઅંગ્રેજી
  Herpyllisઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Nicomachusઅંગ્રેજી
  cosmologistઅંગ્રેજી
  logicianઅંગ્રેજી
  zoologistઅંગ્રેજી
  epistemologistઅંગ્રેજી
  political philosopherઅંગ્રેજી
  polymathઅંગ્રેજી
  philosopher of languageઅંગ્રેજી
  astronomerઅંગ્રેજી
  geographerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclitusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parmenidesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zeno of Eleaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Democritusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anaximanderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Epicurusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hippocratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Empedoclesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theophrastusઅંગ્રેજી
  Aristoxenusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dicaearchusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eudemus of Rhodesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Clearchus of Soliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaenias of Eresusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chamaeleonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Neleus of Scepsisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Aristotle
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Aristotleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Concise Literary Encyclopediaઅંગ્રેજી
  volumeઅંગ્રેજી
  1
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Аристотель
  Aleksei Losevઅંગ્રેજી
  author name stringઅંગ્રેજી
  А. Ф. Лосев
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Aristotleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Aristotle (322 BCE)
  78-84
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Aristotle (384-322 BC)
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Theological Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedic Lexiconઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  CE / Aristotleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The New Student's Reference Workઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  NSRW / Aristotleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Aristoteles 18 (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
  Arimnestos 7 (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  e-archiv.li IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TLG author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Iconclass notationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  redirectઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Aristotle.
  ૧ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000095582
  ૦ સંદર્ભ
  vtls001102686
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  MR Author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adelphi author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers topicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ