સુનીતા વિલિયમ્સ (Q55177)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American astronaut and a United States Navy officerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સુનીતા વિલિયમ્સ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sunita Williams
  American astronaut and a United States Navy officer
  • Sunita Lyn Williams
  • Sunita L. Williams

  વિધાનો

  NASA Astronaut Group 17અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Sunita Williams.jpg
  ૨,૪૦૦ × ૩,૦૦૦; ૧.૧૫ MB
  ૧ સંદર્ભ
  Sunita Lyn Williams (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Williamsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૯ સપ્ટેમ્બર 1965
  Deepak Pandyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  navy officerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  athletics competitorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ISS Expedition Commanderઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  Expedition 33અંગ્રેજી
  ૧૬ સપ્ટેમ્બર 2012
  ૧૬ નવેમ્બર 2012
  Kevin A. Fordઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Congressional Space Medal of Honorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Achievement Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Commendation Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Humanitarian Service Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Needham High Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Expedition 14અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Expedition 15અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Expedition 32અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Expedition 33અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  STS-116અંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  STS-117અંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Soyuz TMA-05Mઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Slovene Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  time in spaceઅંગ્રેજી
  United States Navyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sunita Williams
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  NASA biographical IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો