അനിമൽ ഫാം (Q1396889)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
novel by George Orwellഇംഗ്ലീഷ്
 • Animal Farm
 • ആനിമൽ ഫാം
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അനിമൽ ഫാം
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • Animal Farm
 • ആനിമൽ ഫാം
ഇംഗ്ലീഷ്
Animal Farm
novel by George Orwell
 • Animal Farm: A Fairy Story

പ്രസ്താവനകൾ

Animal Farm - 1st edition.jpg
543 × 799; 94 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
native labelഇംഗ്ലീഷ്
Animal Farm: A Fairy Story (ഇംഗ്ലീഷ്)
Animal Farm (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
subtitleഇംഗ്ലീഷ്
A Fairy Story (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
derivative workഇംഗ്ലീഷ്
Animal Farmഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
main subjectഇംഗ്ലീഷ്
totalitarianismഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
fableഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
satiric novelഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
dystopian novelഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
has editionഇംഗ്ലീഷ്
Farm der Tiereഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Harvill Seckerഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
number of pagesഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Modern Library 100 Best Novelsഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
series ordinalഇംഗ്ലീഷ്
13
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
first lineഇംഗ്ലീഷ്
Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen-houses for the night, but was too drunk to remember to shut the pop-holes. (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
last lineഇംഗ്ലീഷ്
The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which. (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Coming Up for Airഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
distribution formatഇംഗ്ലീഷ്
hardbackഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
paperbackഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Category:Animal Farmഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
823/.912 20
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Library of Congress Classificationഇംഗ്ലീഷ്
PR6029.R8 A63 2003b
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

SUDOC authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Libraries Australia IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
ISBN-13ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
ISBN-10ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
MusicBrainz work IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
ISFDB title IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NNL work IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NooSFere book IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
OCLC work IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Internet Archive IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1396889&oldid=947575071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്