મહાત્મા ગાંધી (Q1001)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા ગાંધી
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
pre-eminent leader of Indian nationalism during British-ruled India
 • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
 • M. K. Gandhi
 • Mohandas K Gandhi
 • M K Gandhi
 • Mohandas Gandhi
 • Bapu
 • Gandhi
 • Mohandas K. Gandhi
 • Gandhiji
 • Gandhji
 • Bapuji
 • Mohandas Karamchand Gandhi

વિધાનો

Portrait Gandhi.jpg
૨,૦૨૪ × ૩,૦૪૦; ૨.૮૧ MB
Retrato de Mahatma Gandhi. (સ્પેનિશ)
૧ સંદર્ભ
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
Mohandas Karamchand Gandhi (અંગ્રેજી)
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
૨ ઓક્ટોબર 1869Gregorian
૮ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
૩૦ જાન્યુઆરી 1948
૯ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
ballistic traumaઅંગ્રેજી
quantityઅંગ્રેજી
has immediate causeઅંગ્રેજી
assaultઅંગ્રેજી
place of detentionઅંગ્રેજી
philosophyઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
nameઅંગ્રેજી
bapu ji (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
G. K. Chestertonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
nominated forઅંગ્રેજી
Civilization VIઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gandhi signature.svg
૪૦૦ × ૨૦૦; ૩ KB
૧ સંદર્ભ
dark brownઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
last wordsઅંગ્રેજી
हे राम (હિન્દી)
૧૬૪ centimetre
૦ સંદર્ભ
Mohandas K. Gandhi
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas (1869-1948)
page(s)અંગ્રેજી
545-549
૦ સંદર્ભ
Library of Congress Classificationઅંગ્રેજી
DS481.G3
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ

Identifiers

SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BVMC person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NYT topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNA authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
૬૬૯
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૩૭૭
૦ સંદર્ભ
PhilPapers author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
UK National Archives IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Last.fm IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Angelicum author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
mapping relation typeઅંગ્રેજી
exact matchઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Amazon author pageઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
iTunes artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers topicઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist numeric IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Geniusઅંગ્રેજી
૨૬ જાન્યુઆરી 2019
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Comic Vine IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Klexikon article IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ