કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Q192764)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
national park in the state of Assam, Indiaઅંગ્રેજી
 • કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક
અંગ્રેજી
Kaziranga National Park
national park in the state of Assam, India

  વિધાનો

  national parkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Assam 042 yfb edit.jpg
  ૨,૫૭૦ × ૧,૬૬૮; ૨.૦૫ MB
  ૦ સંદર્ભ
  KAZIRANGA.JPG
  ૩,૮૭૨ × ૨,૫૯૨; ૮.૦૫ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Kaziranga Rhinoceros unicornis.jpg
  ૧,૦૨૪ × ૬૮૩; ૮૧૩ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Assam 014.jpg
  ૨,૫૯૨ × ૧,૯૪૪; ૧.૦૨ MB
  ૦ સંદર્ભ
  KazirangaView.jpg
  ૪,૩૨૦ × ૨,૧૦૯; ૨.૭૭ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Kazi rhino edit.jpg
  ૬૬૮ × ૮૯૦; ૫૧૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Coracias benghalensis.jpg
  ૧,૧૫૭ × ૮૬૮; ૧,૦૧૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Rhino at Kaziranga.jpg
  ૧,૫૧૫ × ૧,૦૮૫; ૭૧૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Wait ma 690V6270 - Flickr - Lip Kee.jpg
  ૮૦૦ × ૫૩૩; ૧૪૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Bubalus arnee Kaziranga.jpg
  ૧,૦૨૪ × ૭૬૮; ૪૮૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Cervus duvaucelii - Lip Kee.jpg
  ૮૦૦ × ૬૪૦; ૧૭૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Psittacula krameri (pair) -Assam -India-8.jpg
  ૮૦૦ × ૬૪૦; ૧૧૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Assam 028 yfb edit.jpg
  ૧,૧૭૬ × ૮૮૨; ૬૬૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Tree solitary.jpg
  ૨,૩૫૧ × ૩,૨૯૦; ૨.૨૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Assam 057.jpg
  ૨,૫૯૨ × ૧,૯૪૪; ૧.૩૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Kaziranga-census-results.svg
  ૧,૦૦૦ × ૭૭૫; ૨૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Kazi fire.jpg
  ૨,૦૧૫ × ૧,૩૪૩; ૭૧૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Entrance Kaziranga.JPG
  ૪,૦૦૦ × ૩,૦૦૦; ૨.૭૧ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Bonoshree lodge in Kaziranga.jpg
  ૮૦૦ × ૫૩૪; ૬૩ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Xorai welcome to Kaziranga.jpg
  ૨,૨૭૨ × ૧,૭૦૪; ૭૭૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
  IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  26°40'0"N, 93°21'0"E
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૭૦ square mile
  ૦ સંદર્ભ
  Kaziranga National Park
  ૦ સંદર્ભ
  geography of topicઅંગ્રેજી
  geography of Kaziranga National Parkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  WDPA IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો