સ્ટીફન હૉકિંગ (Q17714)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ભૌતિકશાસ્ત્રી
  • સ્ટીફન હોકિંગ
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સ્ટીફન હૉકિંગ
ભૌતિકશાસ્ત્રી
  • સ્ટીફન હોકિંગ
અંગ્રેજી
Stephen Hawking
British theoretical physicist, cosmologist and author (1942–2018)
  • Hawking
  • Stephen William Hawking
  • S. W. Hawking

વિધાનો

Stephen Hawking.StarChild.jpg
૨૫૦ × ૩૫૯; ૭૭ KB
Stephen Hawking en 1974 dans les locaux de la NASA. (ફ્રેન્ચ)
Stephen Hawking el 1974 als locals de la NASA. (કતલાન)
اسٹیفن ہاکنک 1974ہ میں (ઉર્દૂ)
Hawking bij de NASA in de jaren tachtig (ડચ)
૧ સંદર્ભ
Stephen William Hawking (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Stephen અંગ્રેજી
series ordinal અંગ્રેજી
1
૦ સંદર્ભ
William અંગ્રેજી
series ordinal અંગ્રેજી
2
૦ સંદર્ભ
Hawking અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૮ જાન્યુઆરી 1942
૧૭ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Stephen Hawking dies aged 76 (અંગ્રેજી)
૧૪ માર્ચ 2018
Discogs અંગ્રેજી
Discogs artist ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
NooSFere અંગ્રેજી
NooSFere author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen HAWKING
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
IdRef અંગ્રેજી
IdRef ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
GeneaStar અંગ્રેજી
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
Munzinger person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
૧૪ માર્ચ 2018
૧૨ સંદર્ભો
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Stephen Hawking dies aged 76 (અંગ્રેજી)
૧૪ માર્ચ 2018
Stephen Hawking, modern cosmology's brightest star, dies aged 76 (અંગ્રેજી)
૧૪ માર્ચ 2018
The Guardian અંગ્રેજી
NooSFere અંગ્રેજી
NooSFere author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen HAWKING
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
IdRef અંગ્રેજી
IdRef ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
GeneaStar અંગ્રેજી
GeneaStar person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
Munzinger person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William Hawking
amyotrophic lateral sclerosis અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Frank Hawking અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
geni.com અંગ્રેજી
Isobel Eileen Hawking અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
geni.com અંગ્રેજી
Jane Wilde Hawking અંગ્રેજી
૧૪ જુલાઇ 1965
end cause અંગ્રેજી
divorce અંગ્રેજી
Elaine Mason અંગ્રેજી
end cause અંગ્રેજી
divorce અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lucy Hawking અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Robert Hawking અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred from અંગ્રેજી
Robert Hawking અંગ્રેજી
Timothy Hawking અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred from અંગ્રેજી
Timothy Hawking અંગ્રેજી
astrophysicist અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Trekkie અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Star-Trek-Fan | Memory Alpha, das Star-Trek-Wiki | Fandom (અંગ્રેજી)
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Wissenschaftler & Ingenieure
quantum gravity અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
theoretical physics અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
cosmology અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
name અંગ્રેજી
Stephen Hawking (અમેરિકન અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Stephen Hawking - Movie, Wife & Books - Biography (અમેરિકન અંગ્રેજી)
short name અંગ્રેજી
Stephen Hawking (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Royal Society of Arts અંગ્રેજી
૨૧ માર્ચ 1974
૦ સંદર્ભ
૨ સંદર્ભો
NNDB અંગ્રેજી
American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Starmus Festival અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
professorship અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
doctorate અંગ્રેજી
૧ માર્ચ 1966
૦ સંદર્ભ
academic thesis અંગ્રેજી
Properties of expanding universes અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
DOI અંગ્રેજી
doctoral advisor અંગ્રેજી
Dennis W. Sciama અંગ્રેજી
EThOS thesis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
doctoral student અંગ્રેજી
Don Page અંગ્રેજી
Wu Zhongchao અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Marika Taylor અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Fay Dowker અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Bruce Allen અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Raphael Bousso અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Bernard Carr અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Christophe Galfard અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Malcolm Perry અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Raymond Laflamme અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Thomas Hertog અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Gary Gibbons અંગ્રેજી
૨ સંદર્ભો
Christopher Pope અંગ્રેજી
Ian Gordon Moss અંગ્રેજી
Andrew Chamblin અંગ્રેજી
Peter David D'Eath અંગ્રેજી
Nicholas P. Warner અંગ્રેજી
Alan Loddon Yuille અંગ્રેજી
James D. E. Grant અંગ્રેજી
Harvey Reall અંગ્રેજી
Simon Frederick Ross અંગ્રેજી
Friedel Epple અંગ્રેજી
James Sparks અંગ્રેજી
Mike Cassidy અંગ્રેજી
Paul Davis અંગ્રેજી
Mike Fawcett અંગ્રેજી
Justin D. Hayward અંગ્રેજી
Christopher J. Hunter અંગ્રેજી
Alan Lapedes અંગ્રેજી
Julian Luttrell અંગ્રેજી
Oisin MacConamhna અંગ્રેજી
Tim Prestidge અંગ્રેજી
Chris Prior અંગ્રેજી
Paul Shellard અંગ્રેજી
Brian Whitt અંગ્રેજી
Zhong Chao Wu અંગ્રેજી
Daksh Lohiya અંગ્રેજી
Stephen Theodore Siklos અંગ્રેજી
Ricardo Monteiro અંગ્રેજી
GianPaolo Procopio અંગ્રેજી
Glenn Lyons અંગ્રેજી
Dennis W. Sciama અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
work location અંગ્રેજી
કોઇ કિંમત નથી
૦ સંદર્ભ
University College Boat Club અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British people અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hawkingsig.svg
૩૮૪ × ૨૪૩; ૯ KB
૦ સંદર્ભ
vehicle normally used અંગ્રેજી
wheelchair અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
medical condition અંગ્રેજી
Dikran Tahta અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Paul Dirac અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Karl Popper અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Copley Medal અંગ્રેજી
award rationale અંગ્રેજી
For his outstanding contribution to theoretical physics and theoretical cosmology. (અંગ્રેજી)
૨૩ ફેબ્રુઆરી 1982
Marcel Grossmann Award અંગ્રેજી
જૂન 1991
conferred by અંગ્રેજી
ICRANet અંગ્રેજી
Albert Einstein Award અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fellow of the Royal Society of Arts અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Princess of Asturias Awards અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Order of the British Empire અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Order of the Companions of Honour અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Descent, Part I અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
uses અંગ્રેજી
electric wheelchair અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
speech synthesis અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
switch access scanning અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lentapedia અંગ્રેજી
statement is subject of અંગ્રેજી
Хокинг, Стивен (રશિયન)
૦ સંદર્ભ
Lentapedia (full versions) અંગ્રેજી
statement is subject of અંગ્રેજી
Хокинг, Стивен (રશિયન)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Obalky knih.cz અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Medvik અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Hawking, S. W. (Stephen William), 1942-
URL અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Iedereen Leest અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
assessment અંગ્રેજી
intelligence test અંગ્રેજી
test score અંગ્રેજી
૧૬૦
૦ સંદર્ભ
maintained by WikiProject અંગ્રેજી
Iedereen Leest અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Erdős number અંગ્રેજી
social media followers અંગ્રેજી
૯,૦૩૦±૯
YouTube channel ID અંગ્રેજી
૧૨ ઓક્ટોબર 2021
૦ સંદર્ભ
Stephen Hawking
૦ સંદર્ભ
Category:Stephen Hawking અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

NORAF ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SBN author ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Hawking, Stephen
૦ સંદર્ભ
National Library of Korea ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CiNii Books author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Hawking, Stephen, 1942-2018
૦ સંદર્ભ
reason for deprecated rank અંગ્રેજી
withdrawn identifier value અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Hawking, S. W. (Stephen W.), 1942-
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PLWABN ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SI ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
abART person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academic Tree ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Alexander Turnbull Library ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Armeniapedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
AstroGen ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Behind The Voice Actors person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Billboard artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cinema.de ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CineMagia person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CoBiS author ID અંગ્રેજી
Comic Vine ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Companies House officer ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen William HAWKING
૦ સંદર્ભ
CONOR.BG ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SR ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cyprus University of Technology ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Dagens Nyheter topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Den Store Danske ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Deutsche Synchronkartei actor ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
subject named as અંગ્રેજી
霍金,S.W.
૦ સંદર્ભ
Fandango person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fandom article ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
MediaWiki page ID અંગ્રેજી
6922
૧ સંદર્ભ
Stephen Hawking | Futurama Wiki | Fandom (અંગ્રેજી)
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking (Schauspieler)
MediaWiki page ID અંગ્રેજી
10700
૧ સંદર્ભ
Stephen Hawking (Schauspieler) | Memory Alpha, das Star-Trek-Wiki | Fandom (અંગ્રેજી)
FantLab author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fellow of the Royal Society ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Filmweb.pl person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
French Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gateway to Research person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author ID અંગ્રેજી
૨૭ સપ્ટેમ્બર 2020
subject named as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
number of subscribers અંગ્રેજી
૯,૭૫૪
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
gravsted.dk ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
INSPIRE-HEP author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Interlingual Index ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
IxTheo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jeugdliteratuur ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Kallías ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
KANTO ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Klexikon article ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Know Your Meme ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Krugosvet article અંગ્રેજી
Les Archives du spectacle person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LibraryThing author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
object stated as અંગ્રેજી
Stephen Hawking
૦ સંદર્ભ
MacTutor biography ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Microsoft Academic ID અંગ્રેજી
2012930889