સ્ટીફન હૉકિંગ (Q17714)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભૌતિકશાસ્ત્રી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સ્ટીફન હૉકિંગ
ભૌતિકશાસ્ત્રી
  અંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  British theoretical physicist, cosmologist, and author
  • Hawking
  • S. W. Hawking
  • Stephen William Hawking

  વિધાનો

  Stephen Hawking.StarChild.jpg
  ૨૫૦ × ૩૫૯; ૭૭ KB
  Stephen Hawking en 1974 dans les locaux de la NASA. (ફ્રેન્ચ)
  Stephen Hawking el 1974 als locals de la NASA. (કતલાન)
  اسٹیفن ہاکنک 1974ہ میں (ઉર્દૂ)
  ૧ સંદર્ભ
  Stephen Hawking (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Stephen William Hawking (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Stephenઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Williamઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Hawkingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૮ જાન્યુઆરી 1942
  ૧૧ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  Stephen Hawking dies aged 76 (અંગ્રેજી)
  ૧૪ માર્ચ 2018
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen HAWKING
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen William Hawking
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen HAWKING
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen William Hawking
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  ૧૪ માર્ચ 2018
  ૯ સંદર્ભો
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  Stephen Hawking dies aged 76 (અંગ્રેજી)
  ૧૪ માર્ચ 2018
  Stephen Hawking, modern cosmology's brightest star, dies aged 76 (અંગ્રેજી)
  ૧૪ માર્ચ 2018
  The Guardianઅંગ્રેજી
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen HAWKING
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen William Hawking
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen HAWKING
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen William Hawking
  named asઅંગ્રેજી
  Stephen Hawking
  Lucy Hawkingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Hawkingઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Robert Hawkingઅંગ્રેજી
  Tim Hawkingઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Tim Hawkingઅંગ્રેજી
  astrophysicistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ofઅંગ્રેજી
  Descent, Part Iઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  quantum gravityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  theoretical physicsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  cosmologyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Society of Artsઅંગ્રેજી
  ૨૧ માર્ચ 1974
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Starmus Festivalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dikran Tahtaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Paul Diracઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Karl Popperઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Copley Medalઅંગ્રેજી
  award rationaleઅંગ્રેજી
  For his outstanding contribution to theoretical physics and theoretical cosmology. (અંગ્રેજી)
  ૨૩ ફેબ્રુઆરી 1982
  Marcel Grossmann Awardઅંગ્રેજી
  જૂન 1991
  conferred byઅંગ્રેજી
  ICRANetઅંગ્રેજી
  Albert Einstein Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fellow of the Royal Society of Artsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Princess of Asturias Awardsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the British Empireઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Descent, Part Iઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trinity Hallઅંગ્રેજી
  માર્ચ 1966
  ઓક્ટોબર 1962
  doctoral thesisઅંગ્રેજી
  Properties of expanding universesઅંગ્રેજી
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Dennis W. Sciamaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  St Albans Schoolઅંગ્રેજી
  સપ્ટેમ્બર 1952
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  professorshipઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctorateઅંગ્રેજી
  ૧ માર્ચ 1966
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral thesisઅંગ્રેજી
  Properties of expanding universesઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Dennis W. Sciamaઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral studentઅંગ્રેજી
  Don Pageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wu Zhongchaoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Marika Taylorઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fay Dowkerઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bruce Allenઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raphael Boussoઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bernard Carrઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christophe Galfardઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Malcolm Perryઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raymond Laflammeઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thomas Hertogઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gary Gibbonsઅંગ્રેજી
  EThOS thesis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bruce Allenઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raphael Boussoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bernard Carrઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fay Dowkerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gary Gibbonsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raymond Laflammeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Don Pageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Malcolm Perryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wu Zhongchaoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  University College Boat Clubઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British peopleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hawkingsig.svg
  ૩૮૪ × ૨૪૩; ૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  vehicle normally usedઅંગ્રેજી
  wheelchairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  usesઅંગ્રેજી
  motorized wheelchairઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  speech synthesisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  switch access scanningઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Stephen Hawking
  ૦ સંદર્ભ
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Хокинг, Стивен (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Lentapedia (full versions)અંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Хокинг, Стивен (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.czઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Erdős numberઅંગ્રેજી
  test takenઅંગ્રેજી
  intelligence testઅંગ્રેજી
  test scoreઅંગ્રેજી
  ૧૬૦
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  IdRef IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Hawking, Stephen, 1942-2018
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  withdrawn identifier valueઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Hawking, S. W. (Stephen W.), 1942-
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC IDઅંગ્રેજી
  MacTutor biography IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Portuguese National Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TED speaker IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  INSPIRE-HEP author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR ID (Romania)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fellow of the Royal Society IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NILF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CineMagia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinema.de IDઅંગ્રેજી
  1601992
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Synchronkartei actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  TV Guide person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prisma IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Hawking, Stephen William
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Billboard artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NORAF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Who's Who UK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmweb.pl person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Savoirs ENS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Microsoft Academic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PUSC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  abART person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Know Your Meme IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jeugdliteratuur IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  LibraryThing author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Semion author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French Vikidia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો