લી ક્વાન યૂ (Q131248)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
First Prime Minister of Singaporeઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લી ક્વાન યૂ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  First Prime Minister of Singapore
  • LKY
  • Harry Lee

  વિધાનો

  Lee Kuan Yew.jpg
  ૬૧૮ × ૮૨૪; ૨૫૬ KB
  ૧ સંદર્ભ
  李光耀 (ચાઇનીઝ)
  ૧ સંદર્ભ
  Harryઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Liઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૬ સપ્ટેમ્બર 1923Gregorian
  ૬ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  新加坡建国总理李光耀逝世 (સરળીકૃત ચાઇનીઝ)
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૨૬ મે 2015
  Simplified Chineseઅંગ્રેજી
  Lianhe Zaobaoઅંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  新加坡建国总理李光耀逝世 (સરળીકૃત ચાઇનીઝ)
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૨૬ મે 2015
  Simplified Chineseઅંગ્રેજી
  Lianhe Zaobaoઅંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  pneumoniaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kwa Geok Chooઅંગ્રેજી
  ૩૦ સપ્ટેમ્બર 1950
  ૨ ઓક્ટોબર 2010
  ૦ સંદર્ભ
  Lee Hsien Loongઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Lee Hsien Yangઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Lee Wei Lingઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Japaneseઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Standard Chineseઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Hokkienઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Malayઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  statespersonઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowringઅંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British Englishઅંગ્રેજી
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  parliamentary termઅંગ્રેજી
  12th Parliament of Singaporeઅંગ્રેજી
  parliamentary groupઅંગ્રેજી
  People's Action Partyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  parliamentary termઅંગ્રેજી
  11th Parliament of Singaporeઅંગ્રેજી
  parliamentary groupઅંગ્રેજી
  People's Action Partyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Member of the Dewan Rakyatઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Honourઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Badge of Honourઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Friendshipઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ig Nobel Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Rising Sun, 1st classઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the Companions of Honourઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Friendshipઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the Paulownia Flowersઅંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Singapore General Hospitalઅંગ્રેજી
  ૫ ફેબ્રુઆરી 2015
  ૨૨ માર્ચ 2015
  ૦ સંદર્ભ
  agnosticismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Lee Kuan Yewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Ли Куан Ю
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો