લી ક્વાન યૂ (Q131248)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સિંગાપુરના પ્રથમ વડાપ્રધાન
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લી ક્વાન યૂ
સિંગાપુરના પ્રથમ વડાપ્રધાન
  અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  1st Prime Minister of Singapore
  • LKY
  • Harry Lee
  • MM Lee

  વિધાનો

  Lee Kuan Yew.jpg
  ૬૧૮ × ૮૨૪; ૨૫૬ KB
  ૧ સંદર્ભ
  李光耀 (ચાઇનીઝ)
  ૧ સંદર્ભ
  Harry અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Guāngyào અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Li અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૬ સપ્ટેમ્બર 1923Gregorian
  ૮ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Ли Куан Ю
  ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2015
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  新加坡建国总理李光耀逝世 (સરળીકૃત ચાઇનીઝ)
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  archive date અંગ્રેજી
  ૨૬ મે 2015
  Simplified Chinese અંગ્રેજી
  Lianhe Zaobao અંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  named as અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  The Peerage અંગ્રેજી
  The Peerage person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  ૨ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Ли Куан Ю
  ૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Death of Lee Kuan Yew અંગ્રેજી
  ૩ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  新加坡建国总理李光耀逝世 (સરળીકૃત ચાઇનીઝ)
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  archive date અંગ્રેજી
  ૨૬ મે 2015
  Simplified Chinese અંગ્રેજી
  Lianhe Zaobao અંગ્રેજી
  ૨૩ માર્ચ 2015
  named as અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew
  pneumonia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lee Chin Koon અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Peerage અંગ્રેજી
  Chua Jim Neo અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Peerage અંગ્રેજી
  Kwa Geok Choo અંગ્રેજી
  ૩૦ સપ્ટેમ્બર 1950
  ૨ ઓક્ટોબર 2010
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Hsien Loong અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Lee Hsien Yang અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Lee Wei Ling અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Lee Choo Neo અંગ્રેજી
  type of kinship અંગ્રેજી
  aunt અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Japanese અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Standard Chinese અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Hokkien અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Malay અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  statesperson અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lee Kuan Yew obituary (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  Philip Bowring અંગ્રેજી
  ૨૨ માર્ચ 2015
  British English અંગ્રેજી
  archive date અંગ્રેજી
  ૧૭ નવેમ્બર 2016
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2017
  The Guardian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prime Minister of Singapore અંગ્રેજી
  ૨૮ નવેમ્બર 1990
  Lim Yew Hock અંગ્રેજી
  Goh Chok Tong અંગ્રેજી
  Member of the Parliament of Singapore અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Member of the Parliament of Singapore અંગ્રેજી
  parliamentary term અંગ્રેજી
  12th Parliament of Singapore અંગ્રેજી
  parliamentary group અંગ્રેજી
  People's Action Party અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Member of the Parliament of Singapore અંગ્રેજી
  parliamentary term અંગ્રેજી
  11th Parliament of Singapore અંગ્રેજી
  parliamentary group અંગ્રેજી
  People's Action Party અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Member of the Dewan Rakyat અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fitzwilliam College અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Raffles Institution અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National University of Singapore અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  University of London અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  Singapore General Hospital અંગ્રેજી
  ૫ ફેબ્રુઆરી 2015
  ૨૨ માર્ચ 2015
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  People's Action Party અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  agnosticism અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Honour અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Badge of Honour અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Friendship અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ig Nobel Prize અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Rising Sun, 1st class અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Companions of Honour અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Friendship અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૩ માર્ચ 2015
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  China Reform Friendship Medal અંગ્રેજી
  determination method અંગ્રેજી
  posthumous અંગ્રેજી
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Ли Куан Ю
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  David Lee અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Lee Kuan Yew અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  NORAF ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library Board Singapore ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Peerage person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  U.S. National Archives Identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Singapore Infopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો