મહાત્મા ગાંધી (Q1001)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા ગાંધી
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
અંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
pre-eminent leader of Indian nationalism during British-ruled India
 • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
 • Gandhi ji
 • Bapu ji
 • M. K. Gandhi
 • Mohandas K Gandhi
 • M K Gandhi
 • Mohandas Gandhi
 • Bapu
 • Gandhi
 • Mohandas Karamchand Gandhi
 • Mohandas K. Gandhi
 • Gandhiji

વિધાનો

Portrait Gandhi.jpg
૨,૦૨૪ × ૩,૦૪૦; ૨.૮૧ MB
Retrato de Mahatma Gandhi. (સ્પેનિશ)
Mohandas Gandhi (અંગ્રેજી)
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
Mohandas Karamchand Gandhi (અંગ્રેજી)
૨ ઓક્ટોબર 1869Gregorian
૬ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find a Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
૩૦ જાન્યુઆરી 1948
૭ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find a Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
ballistic traumaઅંગ્રેજી
quantityઅંગ્રેજી
has immediate causeઅંગ્રેજી
attackઅંગ્રેજી
place of detentionઅંગ્રેજી
nameઅંગ્રેજી
bapu ji (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
G. K. Chestertonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૬૪ centimetre
૦ સંદર્ભ
nominated forઅંગ્રેજી
Gandhi signature.svg
૪૦૦ × ૨૦૦; ૩ KB
૧ સંદર્ભ
dark brownઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
last wordsઅંગ્રેજી
हे राम (હિન્દી)
Mohandas K. Gandhi
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, or paragraphઅંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas (1869-1948)
page(s)અંગ્રેજી
545-549
૦ સંદર્ભ
Library of Congress Classificationઅંગ્રેજી
DS481.G3
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ

Identifiers

SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR Idઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BVMC person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NYT topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find a Grave memorial IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNA authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
UK National Archives IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Last.fm music IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો