મહાત્મા ગાંધી (Q1001)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા ગાંધી
જગપ્રસિદ્ધ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતા
 • મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 • બાપુ
 • ગાંધીજી
 • ગાંધી
અંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
pre-eminent leader of Indian nationalism during the British Raj
 • Mahatma Gandhi
 • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
 • M. K. Gandhi
 • Mohandas K Gandhi
 • M K Gandhi
 • Mohandas Gandhi
 • Bapu
 • Gandhi
 • Mohandas K. Gandhi
 • Gandhiji
 • Gandhji
 • Bapuji

વિધાનો

Portrait Gandhi.jpg
૨,૦૨૪ × ૩,૦૪૦; ૨.૮૧ MB
Retrato de Mahatma Gandhi. (સ્પેનિશ)
૧ સંદર્ભ
Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg
૨,૬૨૦ × ૩,૨૭૦; ૩.૧ MB
૦ સંદર્ભ
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
Mohandas Karamchand Gandhi (અંગ્રેજી)
મોહનદાસ ગાંધી (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
मोहनदास करमचंद गांधी (હિન્દી)
૦ સંદર્ભ
Mohandasઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૨ ઓક્ટોબર 1869Gregorian
૧૧ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Munzinger person IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
૩૦ જાન્યુઆરી 1948
૧૨ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
Babelioઅંગ્રેજી
Babelio author IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mohandas Karamchand Gandhi
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
Munzinger person IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
named asઅંગ્રેજી
Mahatma Gandhi
writing languagesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
place of detentionઅંગ્રેજી
philosophyઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
nameઅંગ્રેજી
bapu ji (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
G. K. Chestertonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
spoken text audioઅંગ્રેજી
Nl-Mahatma Gandhi-article.ogg
૨૫ min ૯ s; ૧૪.૪૯ MB
Dutchઅંગ્રેજી
nominated forઅંગ્રેજી
Civilization VIઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gandhi signature.svg
૪૦૦ × ૨૦૦; ૩ KB
૧ સંદર્ભ
dark brownઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
last wordsઅંગ્રેજી
हे राम (હિન્દી)
૧૬૪ centimetre
૦ સંદર્ભ
Mohandas K. Gandhi
૦ સંદર્ભ
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas (1869-1948)
૦ સંદર્ભ
Obalky knih.czઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Library of Congress Classificationઅંગ્રેજી
DS481.G3
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
BNA authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BanQ author IDઅંગ્રેજી
Vatican Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC IDઅંગ્રેજી
National Library of Chile IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca Nacional de España IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bibliothèque nationale de France IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
DBC author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Deutsche Biographie IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
ELNET IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Lithuania IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lebanese National Library IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
National Library of Russia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NSK IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nationale Thesaurus voor Auteurs IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NUKAT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PLWABN IDઅંગ્રેજી
Portuguese National Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RERO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
abART person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academia.edu topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Amazon author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Basque Vikidia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BookBrainz author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BVMC person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CCAB IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Comic Vine IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
English Vikidia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
French Vikidia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Genius artist numeric IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Geniusઅંગ્રેજી
૨૬ જાન્યુઆરી 2019
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
iTunes artist ID (American version)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Klexikon article IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Larousse IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Last.fm IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Liber Liber author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LibraryThing author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Munzinger person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NicoNicoPedia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLP ID (unique)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
New York Times topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
OmegaWiki Defined Meaningઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Orthodox Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PhilPapers topicઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
૬૬૯
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૩૭૭
named asઅંગ્રેજી
Gandhi, Mohandas Karamchand
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rupa Publications author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Spanish Vikidia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
mapping relation typeઅંગ્રેજી
exact matchઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Te Papa agent IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
The Trading Card Database person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Treccani's Dizionario di Storia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
U.S. National Archives Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
UK National Archives IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ