विन्स्टन चर्चिल (Q8016)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Prime Minister of the United Kingdomअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विन्स्टन चर्चिल
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  Prime Minister of the United Kingdom
  • The Honourable Sir Winston Spencer Churchill
  • Colonel Warden
  • Sir Winston Leonard Spencer Churchill
  • Winston Spencer Churchill
  • Winston, Sir Churchill
  • Sir Leonard Spencer
  • Winston Leonard Spencer, Sir Churchill
  • Winston Leonard Spencer Churchill (Lord)
  • Winston Churchill (Sir)
  • Charles Maurin
  • David Winter
  • Sir Winston Churchill
  • Winston Leonard Spencer Churchill
  • Sir Winston Spencer Churchill

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Sir Winston Churchill - 19086236948.jpg
  ३,०५२ × ३,८८४;१.१ MB
  media legendअंग्रेज़ी
  The Roaring Lion, a portrait by Yousuf Karsh at the Canadian Parliament, 30 December 1941. (अंग्रेज़ी)
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  Winston Churchill (अंग्रेज़ी)
  birth nameअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Winstonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Leonardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Spencerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३० नवेम्बर् 1874Gregorian
  १६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Winston Leonard Spencer (Lord) Churchill (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston S. Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spenser Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Biografisch Portaalअंग्रेज़ी
  Biografisch Portaal van Nederland IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir. Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rt. Hon. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munk's Rollअंग्रेज़ी
  Munk's Roll IDअंग्रेज़ी
  sir-winston-leonard-spencer-churchill
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  कहा गयाहिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literatureअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ० उल्लेखः
  २४ जनवरी 1965
  का विषयहिन्दी
  १५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Winston Leonard Spencer (Lord) Churchill (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston S. Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spenser Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Biografisch Portaalअंग्रेज़ी
  Biografisch Portaal van Nederland IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir. Winston Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Rt. Hon. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Churchill
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munk's Rollअंग्रेज़ी
  Munk's Roll IDअंग्रेज़ी
  sir-winston-leonard-spencer-churchill
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Leonard Spencer Churchill
  कहा गयाहिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literatureअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Churchill
  natural causesअंग्रेज़ी
  स्ट्रोकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  St Martin's Churchअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Churchill's grave - geograph.org.uk - 1082097.jpg
  ४८० × ६४०;११० KB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Lord Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  माताहिन्दी
  Lady Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  सहोदरहिन्दी
  John Strange Spencer-Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  १२ सेप्टेम्बर् 1908Gregorian
  २४ जनवरी 1965
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  संतानहिन्दी
  Randolph Churchillअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  Diana Churchillअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  Mary Soamesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  Marigold Frances Churchillअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  Sarah Churchillअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  कहा गयाहिन्दी
  Kindred Britainअंग्रेज़ी
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  writing languagesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  painterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  इतिहासकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  autobiographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  चरित्रकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  military officerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  २६ अक्टोबर् 1951
  ५ एप्रिल् 1955
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for Defenceअंग्रेज़ी
  १० मे 1940
  २६ जुलै 1945
  पूर्वगामीहिन्दी
  Manny Shinwellअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for Defenceअंग्रेज़ी
  २८ अक्टोबर् 1951
  १ मार्च् 1952
  पूर्वगामीहिन्दी
  Manny Shinwellअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Chancellor of the Exchequerअंग्रेज़ी
  ६ नवेम्बर् 1924Gregorian
  ४ जून् 1929Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Philip Snowden, 1st Viscount Snowdenअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Philip Snowden, 1st Viscount Snowdenअंग्रेज़ी
  १९ फेब्रवरी 1910Gregorian
  २४ अक्टोबर् 1911Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Reginald McKennaअंग्रेज़ी
  Chancellor of the Duchy of Lancasterअंग्रेज़ी
  २५ मे 1915Gregorian
  २५ नवेम्बर् 1915Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Edwin Samuel Montaguअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Herbert Samuel, 1st Viscount Samuelअंग्रेज़ी
  Minister of Munitionsअंग्रेज़ी
  १७ जुलै 1917Gregorian
  १० जनवरी 1919Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Andrew Weir, 1st Baron Inverforthअंग्रेज़ी
  २६ जुलै 1945
  २६ अक्टोबर् 1951
  ० उल्लेखः
  Leader of the Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ९ नवेम्बर् 1940
  ६ एप्रिल् 1955
  पूरोगामीहिन्दी
  ० उल्लेखः
  First Lord of the Admiraltyअंग्रेज़ी
  ३ सेप्टेम्बर् 1939
  ११ मे 1940
  पूर्वगामीहिन्दी
  James Stanhope, 7th Earl Stanhopeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  First Lord of the Admiraltyअंग्रेज़ी
  २४ अक्टोबर् 1911Gregorian
  २५ मे 1915Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Reginald McKennaअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  बालफ़ोरहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Secretary of State for the Coloniesअंग्रेज़ी
  १३ फेब्रवरी 1921Gregorian
  १९ अक्टोबर् 1922Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  Alfred Milner, 1st Viscount Milnerअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Victor Cavendish, 9th Duke of Devonshireअंग्रेज़ी
  Secretary of State for Airअंग्रेज़ी
  १० जनवरी 1919Gregorian
  १३ फेब्रवरी 1921Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  William Weir, 1st Viscount Weirअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Frederick Guestअंग्रेज़ी
  Secretary of State for Warअंग्रेज़ी
  पूर्वगामीहिन्दी
  Alfred Milner, 1st Viscount Milnerअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  १० जनवरी 1919Gregorian
  १३ फेब्रवरी 1921Gregorian
  ० उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 1949
  २६ नवेम्बर् 1951
  १ उल्लेखः
  PACE member IDअंग्रेज़ी
  २६ एप्रिल् 2017
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  ८ अक्टोबर् 1959
  २५ सेप्टेम्बर् 1964
  elected inअंग्रेज़ी
  1959 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  42nd United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २६ मे 1955
  १८ सेप्टेम्बर् 1959
  elected inअंग्रेज़ी
  1955 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  41st United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २५ अक्टोबर् 1951
  ६ मे 1955
  elected inअंग्रेज़ी
  1951 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  40th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  २३ फेब्रवरी 1950
  ५ अक्टोबर् 1951
  elected inअंग्रेज़ी
  1950 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  39th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Woodfordअंग्रेज़ी
  ५ जुलै 1945
  ३ फेब्रवरी 1950
  elected inअंग्रेज़ी
  1945 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  38th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  १४ नवेम्बर् 1935
  १५ जून् 1945
  elected inअंग्रेज़ी
  1935 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  37th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  २७ अक्टोबर् 1931
  २५ अक्टोबर् 1935
  elected inअंग्रेज़ी
  1931 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  36th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  ३० मे 1929Gregorian
  ७ अक्टोबर् 1931
  elected inअंग्रेज़ी
  1929 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  35th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Eppingअंग्रेज़ी
  २९ अक्टोबर् 1924Gregorian
  १० मे 1929Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  1924 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  34th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  १४ डिसेम्बर् 1918Gregorian
  २६ अक्टोबर् 1922Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  1918 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  31st United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  ३ डिसेम्बर् 1910Gregorian
  २५ नवेम्बर् 1918Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  30th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  १५ जनवरी 1910Gregorian
  २८ नवेम्बर् 1910Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  29th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Manchester North Westअंग्रेज़ी
  १२ जनवरी 1906Gregorian
  १६ एप्रिल् 1908Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  1906 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  ministerial appointmentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  28th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Dundeeअंग्रेज़ी
  ९ मे 1908Gregorian
  १० जनवरी 1910Gregorian
  elected inअंग्रेज़ी
  1908 Dundee by-electionअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  28th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Oldhamअंग्रेज़ी
  ३१ एप्रिल् 1904Gregorian
  ८ जनवरी 1906Gregorian
  end causeअंग्रेज़ी
  dissolution of parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  27th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Hansard 1803–2005अंग्रेज़ी
  १ अक्टोबर् 1900Gregorian
  ३१ एप्रिल् 1904Gregorian
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Oldhamअंग्रेज़ी
  end causeअंग्रेज़ी
  crossing the floorअंग्रेज़ी
  elected inअंग्रेज़ी
  1900 United Kingdom general electionअंग्रेज़ी
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  27th United Kingdom Parliamentअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  nicknameअंग्रेज़ी
  pug (अंग्रेज़ी)
  named byअंग्रेज़ी
  The Old Lion (अंग्रेज़ी)
  Le vieux Lion (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Society of the Cincinnatiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Harrow Schoolअंग्रेज़ी
  Royal Military College, Sandhurstअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  St George's School, Ascotअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Stoke Brunswick Schoolअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  honorific prefixअंग्रेज़ी
  निवासहिन्दी
  डबलिनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Liberal Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Conservative Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अंग्रेज़हिन्दी
  ० उल्लेखः
  श्वेत जनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  White Britishअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Winston Churchill signature.svg
  ८५२ × २१०;१४ KB
  १ उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कर्नलहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Mahdist Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Second Boer Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Siege of Malakandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  military branchअंग्रेज़ी
  British Armyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  cavalryअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  The Second World Warअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archives atअंग्रेज़ी
  मृत्युहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २४ जनवरी 1965
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  शीर्षकहिन्दी
  Winston Churchill - Arm Yourselves and Be Ye Men of Valour - BBC Radio Broadcast 19 May 1940 (अंग्रेज़ी)
  point in timeअंग्रेज़ी
  1953
  prize moneyअंग्रेज़ी
  १,७५,२९३ स्वीडिश क्रोना
  Companion of the Liberationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  honorary citizen of the United Statesअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1963
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २८ अक्टोबर् 2014
  determination methodअंग्रेज़ी
  posthumousअंग्रेज़ी
  conferred byअंग्रेज़ी
  Miloš Zemanअंग्रेज़ी
  Charlemagne Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १० मे 1956
  ० उल्लेखः
  Freedom Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Grand Cordon of the Order of Leopoldअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Congressional Gold Medalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Distinguished Service Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1919
  ० उल्लेखः
  Queen's Sudan Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1889
  ० उल्लेखः
  Queen's South Africa Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1901
  ० उल्लेखः
  Ordre de la Libérationअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1958
  ० उल्लेखः
  Médaille militaireअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Albert Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1945
  ० उल्लेखः
  Order of the Garterअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Meritअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Companions of Honourअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Victory Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  1939–45 Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Africa Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  France and Germany Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  King George VI Coronation Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Queen Elizabeth II Coronation Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Military Medal of Luxembourgअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १४ जुलै 1946
  ० उल्लेखः
  1914–15 Starअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  British War Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  King George V Silver Jubilee Medalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Leopoldअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of St. Olavअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Elephantअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Croix de Guerreअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Oak Crownअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Netherlands Lionअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Crosses of Military Meritअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Star of Nepalअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Cross of Libertyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the White Lionअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  प्रतीकहिन्दी
  Coat of Arms of Winston Churchill.svg
  ९४४ × १,१८१;८३३ KB
  ० उल्लेखः
  depicted byअंग्रेज़ी
  कलाकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  1922 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  described at URLअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  mix'n'match catalogue IDअंग्रेज़ी
  Jewish Encyclopedia ID (Russian)अंग्रेज़ी
  14680
  ० उल्लेखः
  इससे अलगहिन्दी
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sir Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchillअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Winston Churchill
  १ उल्लेखः
  Winston Churchill
  १ उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी
  has works in the collectionअंग्रेज़ी
  Tateअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  copyright representativeअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  DACS IDअंग्रेज़ी
  ११ डिसेम्बर् 2019
  कहा गयाहिन्दी
  DACS registerअंग्रेज़ी
  copyright status as a creatorअंग्रेज़ी
  works protected by copyrightsअंग्रेज़ी
  applies to jurisdictionअंग्रेज़ी
  countries with 70 years pma or longerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  based on heuristicअंग्रेज़ी
  70 years after author's deathअंग्रेज़ी
  २४ मार्च् 2020

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vatican Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  French Wikisourceअंग्रेज़ी
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  National Library Board Singapore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  abART person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Alexander Turnbull Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Amazon author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ArhivX LODअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Art UK artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Winston Spencer Churchill
  number of worksअंग्रेज़ी
  १९०
  १ उल्लेखः
  शीर्षकहिन्दी
  Winston Spencer Churchill, 1874–1965 (अंग्रेज़ी)
  ३० जनवरी 2017
  Artcyclopedia artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artnet artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artsy artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  At the Circulating Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Athenaeum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biografisch Portaal van Nederland IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BioLexSOE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Christie's creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CoBiS author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Comic Vine IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Compagnon de la Libération IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DACS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ३० जुलै 2015
  DIZIE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dreadnought Project pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia of Brno Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FamilySearch person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  ० उल्लेखः
  Gazetteer for Scotland person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir Winston Churchill
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geneastar person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Guardian topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hansard (1803–2005) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  HDS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Invaluable.com person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  iTunes artist ID (American version)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  K-Scholar IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Klexikon article IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KulturNav-IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Larousse IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibraryThing author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  LiederNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lives of WWI IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munk's Roll IDअंग्रेज़ी
  sir-winston-leonard-spencer-churchill
  ० उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Musée d'Orsay artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales Authority IDअंग्रेज़ी