വെനീസ് (Q641)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
city in northeastern Italy, sited on a group of 118 small islandsഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വെനീസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Venice
  city in northeastern Italy, sited on a group of 118 small islands
  • Serenissima
  • Venezia
  • Venexia
  • Venetia
  • Venice, Italy

  പ്രസ്താവനകൾ

  comune of Italyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  carfree cityഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  port cityഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ofഇംഗ്ലീഷ്
  Metropolitan City of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Venice and its Lagoonഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Metropolitan City of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Venice Old Town Lagoon Aerial View.jpg
  1,024 × 683; 439 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  significant personഇംഗ്ലീഷ്
  Giambattista Pittoniഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Antonio Rottaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  Venezia (ഇറ്റാലിയൻ)
  1 സ്രോതസ്സ്
  Venesia (Venetian)
  1 സ്രോതസ്സ്
  native labelഇംഗ്ലീഷ്
  Venezia (ഇറ്റാലിയൻ)
  1 സ്രോതസ്സ്
  Venesia (Venetian)
  1 സ്രോതസ്സ്
  Venetiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kingdom of Italyഇംഗ്ലീഷ്
  8 ജൂൺ 1815Gregorian
  26 ഡിസംബർ 1805Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Austrian Empireഇംഗ്ലീഷ്
  11 ഓഗസ്റ്റ് 1804Gregorian
  26 ഡിസംബർ 1805Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Habsburg Monarchyഇംഗ്ലീഷ്
  10 ഓഗസ്റ്റ് 1804Gregorian
  12 ഒക്ടോബർ 1797Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  12 മേയ് 1797Gregorian
  11 ഒക്ടോബർ 1797Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1 സ്രോതസ്സ്
  Venetoഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Metropolitan City of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kingdom of Lombardy–Venetiaഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Adriatiqueഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Province of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Province of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Metropolitan City of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  31 ഓഗസ്റ്റ് 2015
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  located in or next to body of waterഇംഗ്ലീഷ്
  Veneciaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coordinates of easternmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  45°32'42.842"N, 12°35'45.917"E
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  coordinates of northernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  45°34'40.724"N, 12°32'53.178"E
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  coordinates of southernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  45°13'52.730"N, 12°18'50.065"E
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  coordinates of westernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  45°29'59.471"N, 12°10'0.469"E
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  office held by head of governmentഇംഗ്ലീഷ്
  Mayor of Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Venice City Councilഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1 സ്രോതസ്സ്
  quoteഇംഗ്ലീഷ്
  (...) le climat à Venise s’est un peu calmé et en 1313 la ville obtient le pardon du pape et la révocation de l'excommunication infligée à la suite de la guerre pour Ferrare (ഫ്രഞ്ച്)
  1 സ്രോതസ്സ്
  2,61,905
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  demographic balanceഇംഗ്ലീഷ്
  2,61,321
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  demographic balanceഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 (ഇറ്റാലിയൻ)
  Istatഇംഗ്ലീഷ്
  Municipality 1 Venezia-Murano-Buranoഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  valid in periodഇംഗ്ലീഷ്
  standard timeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Lübeckഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Aveiroഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piranഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dubrovnikഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Riminiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Fort Lauderdaleഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Aksarayഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Contrada della Chiocciolaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Campagna Lupiaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Marconഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Martellagoഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Miraഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Musile di Piaveഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  415.9 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
  9 ഒക്ടോബർ 2011
  1 സ്രോതസ്സ്
  Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (ഇറ്റാലിയൻ)
  Istatഇംഗ്ലീഷ്
  30121–30176
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coat of arms imageഇംഗ്ലീഷ്
  CoA Città di Venezia.png
  263 × 400; 61 കെ.ബി.
  1 സ്രോതസ്സ്
  Venice Banner view.jpg
  2,100 × 300; 472 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Venice
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
  Maps of Venice
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  category of people buried hereഇംഗ്ലീഷ്
  Category:Burials in Venice by placeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Category:Films shot in Veniceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  local dialing codeഇംഗ്ലീഷ്
  041
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Sytin Military Encyclopediaഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (i)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (ii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (iv)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (v)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (vi)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
  2--45311
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  licence plate codeഇംഗ്ലീഷ്
  VE
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ISTAT IDഇംഗ്ലീഷ്
  027042
  1 സ്രോതസ്സ്
  MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  NDL Auth IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Facebook Places IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nomisma IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  UN/LOCODEഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  RA Collections IDഇംഗ്ലീഷ്
  15352
  1 സ്രോതസ്സ്
  BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  EMLO location IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PACTOLS thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  TGN IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Comic Vine IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Giant Bomb IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Klexikon article IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q641&oldid=941550499" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്