വിസ്ബി (Q54757)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
urban area in Gotland Municipality, Swedenഇംഗ്ലീഷ്
  • വിസ്ബി
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വിസ്ബി
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  • വിസ്ബി
ഇംഗ്ലീഷ്
Visby
urban area in Gotland Municipality, Sweden
  • Wisby

പ്രസ്താവനകൾ

urban area of Swedenഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Visby 13-.JPG
3,072 × 2,304; 3.23 എം.ബി.
Almedalen i Visby (സ്വീഡിഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
official nameഇംഗ്ലീഷ്
Visby (സ്വീഡിഷ്)
native labelഇംഗ്ലീഷ്
Visby (സ്വീഡിഷ്)
Gotland Countyഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Gotland Municipalityഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Gotland Municipalityഇംഗ്ലീഷ്
1 ജനുവരി 1971
1 സ്രോതസ്സ്
Visby stadഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Gotlandഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
15,014
1 സ്രോതസ്സ്
16,973
1 സ്രോതസ്സ്
23,402
1 സ്രോതസ്സ്
23,753
1 സ്രോതസ്സ്
23,845
1 സ്രോതസ്സ്
24,272
1 സ്രോതസ്സ്
valid in periodഇംഗ്ലീഷ്
standard timeഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Mariehamnഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Lübeckഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Soestഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
official nameഇംഗ്ലീഷ്
Hanseatic Town of Visby (ഇംഗ്ലീഷ്)
1,24,40,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
1,369±0.5 ഹെക്ടേർ
1 സ്രോതസ്സ്
locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
Visby 16arh.jpg
3,097 × 2,265; 5.03 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Cohrs Visby 1928.jpg
1,444 × 1,496; 593 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Visby banner Medeltidsveckan.jpg
2,100 × 300; 450 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Visby
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
Maps of Visby
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Category:Visbyഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
category of people buried hereഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
has partഇംഗ്ലീഷ്
Visbyഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
WOEIDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
TORA IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NE.se IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
 
              "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q54757&oldid=928864666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്