माइकल फोका (Q44272)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
French philosopherअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
माइकल फोका
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  French philosopher
  • Foucault
  • Michael Foucault
  • Mišel Fuko

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Michel Foucault.png
  ३०० × २३५;१२३ KB
  ० उल्लेखः
  Michel Foucault.jpg
  १,७९७ × २,२८७;२.१२ MB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Michel Foucault (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Paul-Michel Foucault (फ़्रेंच)
  १ उल्लेखः
  लेखकहिन्दी
  Didier Eribonअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Michel Foucault, 1926-1984 (फ़्रेंच)
  Groupe Flammarionअंग्रेज़ी
  page(s)अंग्रेज़ी
  16
  Michelअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Foucaultअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १५ अक्टोबर् 1926Gregorian
  ८ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Michel Foucault (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Projectअंग्रेज़ी
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  पॉटिएहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  २५ जून् 1984
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  शीर्षकहिन्दी
  Michel Foucault (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Projectअंग्रेज़ी
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Michel Foucault
  ९ अक्टोबर् 2017
  पैरिसहिन्दी
  १ उल्लेखः
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AIDS related diseaseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vendeuvre-du-Poitouअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  unmarried partnerअंग्रेज़ी
  Daniel Defertअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  ० उल्लेखः
  writing languagesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  दार्शनिकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  anthropologistअंग्रेज़ी
  psychologistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  इतिहासकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  sociologistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  प्रोफ़ेसरहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  list of professors at Collège de Franceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  literary criticअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ethnologistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University at Buffaloअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Collège de Franceअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  list of professors at Collège de Franceअंग्रेज़ी
  Paris 8 Universityअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Warsawअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Tunis Universityअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ४ जुलै 2019
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Category:Tunis University facultyअंग्रेज़ी
  प्रवृत्तिहिन्दी
  नास्तिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  post-structuralismअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lycée Henri-IVअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  École normale supérieureअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  academic degreeअंग्रेज़ी
  पीएचडीहिन्दी
  १ उल्लेखः
  studentअंग्रेज़ी
  डेरिडाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Jean Hyppoliteअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Daniel Lagacheअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Maurice Merleau-Pontyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Georges Canguilhemअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Louis Althusserअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  atheistअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Google Books IDअंग्रेज़ी
  page(s)अंग्रेज़ी
  130
  "If I were not a total atheist, I would be a monk...a good monk." (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Google Books IDअंग्रेज़ी
  page(s)अंग्रेज़ी
  138
  Foucault's sexuality was not a secret. (अंग्रेज़ी)
  Discipline and Punishअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Order of Thingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Archaeology of Knowledgeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  L'usage des plaisirsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archives atअंग्रेज़ी
  Collège de Franceअंग्रेज़ी
  inventory numberअंग्रेज़ी
  2 AUD
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Georges Batailleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Georges Canguilhemअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Maurice Blanchotअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Jean-Toussaint Desantiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Louis Althusserअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Pierre Hadotअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Gayle Rubinअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  commemorative plaque imageअंग्रेज़ी
  Stone BKH1.JPG
  १,२८० × ९६०;३८६ KB
  ० उल्लेखः
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Foucault, Michel (1926-1984)
  page(s)अंग्रेज़ी
  517-524
  ० उल्लेखः
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Foucault, Michel (1926-1984)
  ० उल्लेखः
  UbuWebअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Michel Foucault
  ० उल्लेखः
  Category:Michel Foucaultअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी
  Wiki99/LGBT+अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  VcBA IDअंग्रेज़ी
  BanQ author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Brazil IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Canadiana Authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBC author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RERO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Regensburg Classificationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  abART person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AGORHA person/institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMusic artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Amazon author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque de la Pléiade IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bitraga author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cairn author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CoBiS author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Collège de France professor IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Critique d'art IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Dialnet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १० आगस्ट् 2015
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopaedia Herder author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Europeana entityअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २५ डिसेम्बर् 2019
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Genius artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Genius artist numeric IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Geniusअंग्रेज़ी
  २६ जनवरी 2019
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Scholar author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IDIH IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Internet Encyclopedia of Philosophy IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  iTunes artist ID (American version)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Last.fm IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibraryThing author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Maitron IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Persée author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  PhilPapers author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PhilPapers topicअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Foucault, Michel Paul
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Stanford Encyclopedia of Philosophy IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Filosofia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Storia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vatican Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Wolfram Language entity codeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Grove Art Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q44272&oldid=1235406767" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्