ലിനസ്‌ ബെനഡിക്റ്റ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌ (Q34253)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിനക്സ്‌ കെർണലിന്റെ രചയിതാവ്
 • ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോൾ‌‌വാർഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോർ‌വാൾഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോൾവാർഡ്‌സ്
 • ലിനസ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌
 • ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ്‌
 • Linus Benedict Torvalds
 • Linus Torvalds
 • ലിനസ് ടോൾവാർഡ്സ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ലിനസ്‌ ബെനഡിക്റ്റ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌
ലിനക്സ്‌ കെർണലിന്റെ രചയിതാവ്
 • ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോൾ‌‌വാർഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോർ‌വാൾഡ്സ്
 • ലിനസ് ടോൾവാർഡ്‌സ്
 • ലിനസ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌
 • ലിനസ് ടോർവാൾഡ്സ്‌
 • Linus Benedict Torvalds
 • Linus Torvalds
 • ലിനസ് ടോൾവാർഡ്സ്
ഇംഗ്ലീഷ്
Linus Torvalds
Finnish-American software engineer
 • Linus Benedict Torvalds
 • LUS
 • OH3LUS

പ്രസ്താവനകൾ

LinuxCon Europe Linus Torvalds 03 (cropped).jpg
975 × 1,357; 565 കെ.ബി.
Линус Торвальдс на LinuxCon Europe в 2014 (റഷ്യൻ)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Linus Benedict Torvalds (സ്വീഡിഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Linus ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Benedict ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
inferred from person's full name ഇംഗ്ലീഷ്
Nils Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Anna Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Leo Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Christopher Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Alexander Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Sara Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
3
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Ole Torvalds ഇംഗ്ലീഷ്
kinship to subject ഇംഗ്ലീഷ്
grandfather ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Transmeta Corporation ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Open Source Development Labs ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
1 സ്രോതസ്സ്
Interview: Linus Torvalds | Linux Journal (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Subsurface ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Suuret suomalaiset ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Nokia Foundation Recognition Award ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
public key fingerprint ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
28 ഫെബ്രുവരി 2017
Linux kernel releases PGP signatures (ഇംഗ്ലീഷ്)
social media followers ഇംഗ്ലീഷ്
33,743
Mastodon address ഇംഗ്ലീഷ്
12 ഫെബ്രുവരി 2024
0 സ്രോതസ്സുകൾ
34,719
Mastodon address ഇംഗ്ലീഷ്
16 മാർച്ച് 2024
0 സ്രോതസ്സുകൾ
35,192
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Linus Torvalds
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

NORAF ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
CANTIC ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
FAST ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
SBN author ID ഇംഗ്ലീഷ്
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
Torvalds, Linus
0 സ്രോതസ്സുകൾ
National Library of Israel J9U ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
National Library of Korea ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NDL Authority ID ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
NL CR AUT ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NUKAT ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
PLWABN ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
IdRef ID ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
WorldCat Entities ID ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
matched by identifier from ഇംഗ്ലീഷ്
Library of Congress Authorities ഇംഗ്ലീഷ്
Library of Congress authority ID ഇംഗ്ലീഷ്
ACM Digital Library author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
AllMovie person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Amazon author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Babelio author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
bgm.tv person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BiblioNet author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BiographySampo person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BNB person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BookBrainz author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
CALIS ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
CANTIC ID (former scheme) ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
CERL Thesaurus ID ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
CineMagia person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
ČSFD person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
DBLP author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Den Store Danske ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
elFilm person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Fandom article ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Film.ru person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
FilmAffinity person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
GitHub username ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Goodreads author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Google+ ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Gran Enciclopèdia Catalana ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
GTAA ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Kansallisbiografia ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
KANTO ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Kinobox person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Kinopoisk person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Larousse ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
LibraryThing author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
LinkedIn personal profile ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
LittleSis people ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Munzinger person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
MusicBrainz artist ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
National Library of Israel ID (old) ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NE.se ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NLC authorities ഇംഗ്ലീഷ്
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
(美) 托沃兹 (Torvalds, Linus)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
(美) 托沃兹 (Torvalds,Linus)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NNDB people ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Open Library subject ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Oxford Reference overview ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Parsifal cluster ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Perlentaucher ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Personality Database profile ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
PM20 folder ID ഇംഗ്ലീഷ്
number of works ഇംഗ്ലീഷ്
അപരിചിതമായ വില
number of works accessible online ഇംഗ്ലീഷ്
0
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
Torvalds, Linus
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Prabook ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Reddit topic ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Runeberg author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Scopus author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Semantic Scholar author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
SHARE Catalogue author ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Store norske leksikon ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Techopedia ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
TED speaker ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
TMDB person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Treccani ID ഇംഗ്ലീഷ്
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
Torvalds, Linus Benedict
1 സ്രോതസ്സ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
University of Barcelona authority ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Uppslagsverket Finland ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
WikiKids ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Wolfram Language entity code ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Yle topic ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
YouTube channel ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Zhihu topic ID ഇംഗ്ലീഷ്
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
林纳斯·托瓦兹 (Linus Torvalds)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
genealogics.org person ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Geni.com profile ID ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Rodovid ID ഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
WikiTree person ID ഇംഗ്ലീഷ്
subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
Linus B. Torvalds (1960s - living)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q34253&oldid=2174773046" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്