බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය (Q29070)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Buddhist temples in Central Java, Indonesiaඉංග්‍රීසි
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය
විස්තරයක් තවම අර්ථ දක්වා නොමැත
  ඉංග්‍රීසි
  Borobudur Temple Compounds
  Buddhist temples in Central Java, Indonesia

   ප්‍රකාශ

   instance ofඉංග්‍රීසි
   Buddhist templeඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   ensemble of buildingsඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Borobudur-Nothwest-view.jpg
   2,816 × 1,108; 801 කි.බ.
   Borobudur Northwest View (ඉංග්‍රීසි)
   0 යොමුව

   7°36'28.008"S, 110°12'12.996"E
   1 යොමුව
   titleඉංග්‍රීසි
   Borobudur Temple Compounds (ඉංග්‍රීසි)
   retrievedඉංග්‍රීසි
   4 මැයි 2017
   Borobudur Temple Compounds
   0 යොමුව
   (i)ඉංග්‍රීසි
   1 යොමුව
   titleඉංග්‍රීසි
   Borobudur Temple Compounds (ඉංග්‍රීසි)
   retrievedඉංග්‍රීසි
   4 මැයි 2017
   (ii)ඉංග්‍රීසි
   1 යොමුව
   titleඉංග්‍රීසි
   Borobudur Temple Compounds (ඉංග්‍රීසි)
   retrievedඉංග්‍රීසි
   4 මැයි 2017
   1 යොමුව
   titleඉංග්‍රීසි
   Borobudur Temple Compounds (ඉංග්‍රීසි)
   retrievedඉංග්‍රීසි
   4 මැයි 2017
   0 යොමුව
   Mendutඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Pawonඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව

   Identifiers

   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   English Wikipediaඉංග්‍රීසි
   "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q29070&oldid=822651804" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි