അങ്കോർ (Q163607)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
former capital city; region of Cambodiaഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അങ്കോർ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Angkor
  former capital city; region of Cambodia

   പ്രസ്താവനകൾ

   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   ancient cityഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   ruinsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Angkor Wat W-Seite.jpg
   900 × 627; 207 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Siem Reap Provinceഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Angkor Thom Districtഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   ក្រុងអង្គរ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Angkor
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
   Maps of Angkor
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (i)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (ii)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (iv)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Baksei Chamkrongഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Banteay Kdeiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Banteay Samréഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   West Mebonഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   West Barayഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Thommanonഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Terrace of the Elephantsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Terrace of the Leper Kingഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ta Keoഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ta Somഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ta Prohmഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ta Neiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Srah Srangഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Spean Thmaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Preah Pithuഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Pre Rupഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Preah Palilayഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Preah Koഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Preah Khanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Prasat Kravanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ak Yumഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Phnom Kromഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Phnom Bakhengഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Phimeanakasഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Neak Peanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Loleiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Krol Koഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Khleangsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kbal Speanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   East Mebonഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   East Barayഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Chau Say Tevodaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Baphuonഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Banteay Sreiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Prasat Beiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Pleiades IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q163607&oldid=943815586" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്