പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16136066)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Perumkadavila Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Perumkadavila Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°24'45.79"N, 77°8'2.80"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°27'19.08"N, 77°6'51.26"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°23'47.94"N, 77°6'16.81"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°24'10.73"N, 77°5'31.09"E
17.54 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
17.84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
21.53 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16136066&oldid=1911371976" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്