പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16133929)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Pampadumpara Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Pampadumpara Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°48'32.94"N, 77°11'14.71"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°49'40.22"N, 77°10'21.11"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°45'1.26"N, 77°9'12.53"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'14.03"N, 77°7'18.01"E
44.64 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
40.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
27.05 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16133929&oldid=1911366404" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്