പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16133802)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Pandanad Grama Panchayat
Gram Panchayat in Alappuzha district of Kerala, India
 • Pandanad Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°19'50.95"N, 76°36'4.07"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°20'26.56"N, 76°33'45.86"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°18'37.76"N, 76°35'1.61"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°19'29.93"N, 76°33'12.28"E
10.39 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
11.01 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
16.9 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16133802&oldid=2045224965" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്