जां बाप्टिस्टे पेरिन (Q134085)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
French physicist आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जां बाप्टिस्टे पेरिन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  French physicist
  • Jean Baptiste Perrin
  • Jean-Baptiste Perrin

  आचार्यदेशीयानि

  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  चित्र हिन्दी
  Jean Perrin 1926.jpg
  ८१६ × १,०७४;३१५ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ४ उल्लेखाः
  २६ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  Jean Perrin (फ़्रांसदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Jean आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Baptiste आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Perrin आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 2015
  जन्म तिथि हिन्दी
  ३० सेप्टेम्बर् 1870Gregorian
  १३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Comité des travaux historiques et scientifiques आङ्ग्लभाषा
  CTHS person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean, Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Universalis आङ्ग्लभाषा
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  PERRIN JEAN
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Léonore database आङ्ग्लभाषा
  Léonore ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean-Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  जन्म स्थान हिन्दी
  लील हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Перрен Жан Батист
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  १७ एप्रिल् 1942
  १४ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Перрен Жан Батист
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Comité des travaux historiques et scientifiques आङ्ग्लभाषा
  CTHS person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean, Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean-Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Baptiste Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Bibliothèque interuniversitaire de Santé आङ्ग्लभाषा
  BIU Santé person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Перрен Жан Батист
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  Panthéon आङ्ग्लभाषा
  १७ नवेम्बर् 1948
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2

  48°50'46.3128"N, 2°20'45.9794"E
  ० उल्लेखः
  image of grave आङ्ग्लभाषा
  Tomb of Jean Perrin in Panthéon.jpg
  ४,१६० × ३,१२०;३.२८ MB
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Henriette Perrin-Duportal आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  संतान हिन्दी
  Francis Perrin आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Aline Lapicque आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  संबंधी हिन्दी
  Georges Lapicque आङ्ग्लभाषा
  type of kinship आङ्ग्लभाषा
  grandson आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  David Perrin आङ्ग्लभाषा
  type of kinship आङ्ग्लभाषा
  grandson आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  French Wikisource आङ्ग्लभाषा
  theoretical physicist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  École normale supérieure आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  ० उल्लेखः
  French Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of the USSR आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  ११ जून् 1922Gregorian
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Academy of Sciences of Turin आङ्ग्लभाषा
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  १ डिसेम्बर् 2020
  मातृसंस्था हिन्दी
  École normale supérieure आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Lycée Janson-de-Sailly आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  Jules Violle आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  doctoral student आङ्ग्लभाषा
  Horia Hulubei आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Yvette Cauchois आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  French आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  participant in आङ्ग्लभाषा
  1. Solvay Conference on Physics आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  3. Solvay Conference on Physics आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Les Atomes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Œuvres scientifiques de Jean Perrin आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1926
  prize money आङ्ग्लभाषा
  १,१६,९६० स्वीडिश क्रोना
  award rationale आङ्ग्लभाषा
  for his work on the discontinuous structure of matter, and especially for his discovery of sedimentation equilibrium (आङ्ग्लभाषा)
  Matteucci Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1911
  ० उल्लेखः
  Commander of the Legion of Honour आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1926
  १ उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1938
  १ उल्लेखः
  Commander of the Order of Leopold II आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1926
  १ उल्लेखः
  La Caze Prize of the Academy of Sciences आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1914
  ० उल्लेखः
  Foreign Member of the Royal Society आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vallauri Prize आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1907
  का विषय हिन्दी
  physical sciences आङ्ग्लभाषा
  nominated for आङ्ग्लभाषा
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Перрен Жан Батист
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Commons Creator page आङ्ग्लभाषा
  Jean Perrin
  ० उल्लेखः
  Jean Perrin
  ० उल्लेखः
  copyright status as a creator आङ्ग्लभाषा
  copyrights on works have expired आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  test taken आङ्ग्लभाषा
  agrégation of physics आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1894
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  National Library of Chile ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  RERO ID आङ्ग्लभाषा
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Academic Tree ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Accademia delle Scienze di Torino ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Angelicum ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CNRS Talent page आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  CTHS person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Léonore ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Laureate API ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel prize ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Paris Faculty of Science professor ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Physics History Network ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  zbMATH author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SR ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q134085&oldid=1344210809" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्