ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112027)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ചെമ്മരുതി
 • Chemmaruthy Gramapanchayath
 • ചെമ്മരുതി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ചെമ്മരുതി
 • Chemmaruthy Gramapanchayath
 • ചെമ്മരുതി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Chemmaruthy Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Chemmaruthy Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°45'30.13"N, 76°47'1.00"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°47'9.46"N, 76°45'31.93"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°43'57.58"N, 76°44'40.02"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°45'33.16"N, 76°43'36.23"E
17.54 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
17.64 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
20.28 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112027&oldid=1911370599" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്