එමී (Emmy) සම්මාන (Q123737)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
American television production award ඉංග්‍රීසි
Language Label Description Also known as
සිංහල
එමී (Emmy) සම්මාන
විස්තරයක් තවම අර්ථ දක්වා නොමැත
  ඉංග්‍රීසි
  Emmy Award
  American television production award
  • Emmys
  • Emmy Awards

  ප්‍රකාශ

  television award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  group of awards ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  subclass of ඉංග්‍රීසි
  television award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Garry Shandling (211280631).jpg
  804 × 1,161; 110 කි.බ.
  0 යොමුව
  inception ඉංග්‍රීසි
  1949
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  Hebrew Wikipedia ඉංග්‍රීසි
  conferred by ඉංග්‍රීසි
  Academy of Television Arts & Sciences ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  Russian Wikipedia ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  Russian Wikipedia ඉංග්‍රීසි
  1949
  1 යොමුව
  icon ඉංග්‍රීසි
  Emmy Icon.png
  535 × 939; 55 කි.බ.
  0 යොමුව
  on focus list of Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  Wikipedia:Vital articles/Level/4 ඉංග්‍රීසි
  31 ඔක්තෝබර් 2022
  0 යොමුව
  social media followers ඉංග්‍රීසි
  273,480
  Twitter user numeric ID ඉංග්‍රීසි
  1 ජනවාරි 2021
  0 යොමුව
  294,583
  Twitter user numeric ID ඉංග්‍රීසි
  27 ජනවාරි 2022
  0 යොමුව
  Primetime Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Daytime Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  International Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Sports Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Technology and Engineering Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  News and Documentary Emmy Award ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Children's and Family Emmy Awards ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Commons gallery ඉංග්‍රීසි
  Emmy Awards
  0 යොමුව
  Emmy Awards
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  German Wikipedia ඉංග්‍රීසි
  topic's main template ඉංග්‍රීසි
  Template:Emmy Awards ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  inferred from ඉංග්‍රීසි
  Template:Emmy Awards ඉංග්‍රීසි
  topic's main category ඉංග්‍රීසි
  Category:Emmy Awards ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  category for recipients of this award ඉංග්‍රීසි
  Category:Emmy Award winners ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Wikidata property ඉංග්‍රීසි
  Emmys person ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව

  Identifiers

  GND ID ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia project ඉංග්‍රීසි
  German Wikipedia ඉංග්‍රීසි
  Library of Congress authority ID ඉංග්‍රීසි
  subject named as ඉංග්‍රීසි
  Emmy Awards
  1 යොමුව
  Armeniapedia ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  BabelNet ID ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  stated in ඉංග්‍රීසි
  BabelNet ඉංග්‍රීසි
  Den Store Danske ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Der Spiegel topic ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Disney A to Z ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  DPLA subject term ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Encyclopædia Britannica Online ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Facebook ID ඉංග්‍රීසි
  reason for deprecated rank ඉංග්‍රීසි
  refers to different subject ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  1 යොමුව
  stated in ඉංග්‍රීසි
  Freebase Data Dumps ඉංග්‍රීසි
  publication date ඉංග්‍රීසි
  28 ඔක්තෝබර් 2013
  Giphy username ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Gran Enciclopèdia Catalana ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  IMDb ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Instagram username ඉංග්‍රීසි
  reason for deprecated rank ඉංග්‍රීසි
  refers to different subject ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  KBpedia ID ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  stated in ඉංග්‍රීසි
  KBpedia ඉංග්‍රීසි
  retrieved ඉංග්‍රීසි
  9 ජූලි 2020
  NE.se ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  New York Times topic ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Online PWN Encyclopedia ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Open Library subject ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Prisma ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Quora topic ID ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  stated in ඉංග්‍රීසි
  Süddeutsche Zeitung topic ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Television Academy Foundation show ID ඉංග්‍රීසි
  Twitter topic ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Twitter username ඉංග්‍රීසි
  Twitter user numeric ID ඉංග්‍රීසි
  has quality ඉංග්‍රීසි
  verified account or profile ඉංග්‍රීසි
  27 පෙබරවාරි 2020
  16 අප්‍රේල් 2009
  0 යොමුව
  Zhihu topic ID ඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
   
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q123737&oldid=1805726542" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි