ઇમેન્યુએલ કેન્ટ (Q9312)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જર્મન ફીલોસોફર
 • કેન્ટ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઇમેન્યુએલ કેન્ટ
જર્મન ફીલોસોફર
 • કેન્ટ
અંગ્રેજી
Immanuel Kant
German philosopher
 • Kant
 • Emmanuel Kant

વિધાનો

Kant foto.jpg
૯૪૦ × ૧,૬૪૦; ૧.૫૯ MB
૧ સંદર્ભ
Immanuel Kant (જર્મન)
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૨૨ એપ્રિલ 1724Gregorian
૭ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
IMSLP IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
૧૨ ફેબ્રુઆરી 1804Gregorian
૭ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
IMSLP IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Immanuel Kant
કોઇ કિંમત નથી
૦ સંદર્ભ
epistemologyઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
metaphysicsઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
ethicsઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
David Humeઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
George Berkeleyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christian Wolffઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Francis Hutchesonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Johannes Nikolaus Tetensઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Michel de Montaigneઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
René Descartesઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Gottfried Wilhelm Leibnizઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
John Lockeઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Nicolas Malebrancheઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Baruch Spinozaઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Jakob Sigismund Beckઅંગ્રેજી
Christian Jakob Krausઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Johann Gottlieb Fichteઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Martin Knutzenઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Johann Gottfried Teskeઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Germansઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Immanuel Kant signature.svg
૭૨૩ × ૨૭૩; ૨૦ KB
૦ સંદર્ભ
time periodઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
CF 5000 - CF 5017
૦ સંદર્ભ
BF 4045 - BF 4046
૦ સંદર્ભ
Immanuel Kant
૧ સંદર્ભ
Category:Immanuel Kantઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Кант Иммануил
૦ સંદર્ભ
Allgemeine Deutsche Biographieઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
Kant, Immanuelઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
statement is subject ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
statement is subject ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
EB-11 / Kant, Immanuelઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SBN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
ULAN IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
DBNL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
vtls000408069
૦ સંદર્ભ
vtls000382590
૦ સંદર્ભ
vtls000440593
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NILF author idઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Shakeosphere person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
RKDartists IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Persée author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academic Tree IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNA authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
reason for deprecationઅંગ્રેજી
redirectઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BDCYL authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WeRelate person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
૨૯
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૧૧
૦ સંદર્ભ
gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RA Collections IDઅંગ્રેજી
24823
૧ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IMSLP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Swedish Literature Bank AuthorIDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Kant, Immanuel, 1724-1804
૧ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Isidore IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
LBT person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
zbMATH author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FamilySearch person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Klexikon article IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Adelphi author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHCL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
ArhivX LODઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો