સોક્રેટિસ (Q913)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
classical Greek Athenian philosopherઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સોક્રેટિસ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Socrates
  classical Greek Athenian philosopher
  • Sōkrátēs
  • Sokrates
  • Su-ko-la-ti
  • Sugeladi
  • Socrate
  • Sokrat

  વિધાનો

  Socrates Louvre.jpg
  ૧,૯૪૪ × ૨,૫૯૨; ૧.૬૬ MB
  Statu vum Sokrates am Louvre (લક્ઝેમબર્ગિશ)
  Сократова биста у Лувру (સર્બિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Σωκράτης (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૧ સંદર્ભ
  Socratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  470 BCE
  ૦ સંદર્ભ
  469 BCE
  ૧ સંદર્ભ
  Alopekeઅંગ્રેજી
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Conium maculatumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  forced suicideઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sophroniscusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaenareteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Lamproclesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Menexenusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greekઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  philosophyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Xenophonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Antisthenesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aristippusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isocratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euclid of Megaraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaedo of Elisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aeschines of Sphettusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chaerephonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Simmias of Thebesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cebesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ménexèneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Apollodorusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alcibiadesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greeksઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Socratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Catholic Encyclopediaઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Socrates (2)
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Socratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Infernal Dictionary, 6th ed.અંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Sokrates 5 (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Socratic suicide.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  TLG author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PSH IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers topicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ArhivX LODઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ExecutedToday IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads character IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ