ચાણક્ય (Q9045)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Ancient Indian statesman and philosopherઅંગ્રેજી
 • કૌટિલ્ય
 • ભગવાન કૌટિલ્ય
 • વિષ્ણુ ગુપ્ત
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ચાણક્ય
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • કૌટિલ્ય
 • ભગવાન કૌટિલ્ય
 • વિષ્ણુ ગુપ્ત
અંગ્રેજી
Chanakya
Ancient Indian statesman and philosopher
 • Vishnu Gupta
 • Kautilya

વિધાનો

Chanakya artistic depiction.jpg
૧૮૫ × ૨૭૩; ૯ KB
૦ સંદર્ભ
kuatilya or vishnugupta (સંસ્કૃત)
૦ સંદર્ભ
375 BCE
૦ સંદર્ભ
283 BCE
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
astrologerઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
advisorઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
nicknameઅંગ્રેજી
Indian Machiavelli (હિન્દી)
૦ સંદર્ભ
Arthashastraઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bindusaraઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
quoteઅંગ્રેજી
A person should not be too honest. Straight trees are cut first and honest people are screwed first. (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
If a king is energetic, his subjects will be equally energetic. (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
The area extending from the Himalayas in the north to the sea and a thousand yojanas wide from east to west is the area of operation of the King-Emperor. (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Chanakya
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
reason for deprecationઅંગ્રેજી
redirectઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RERO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો