ચાર્લી ચૅપ્લિન (Q882)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
British comic actor and filmmakerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ચાર્લી ચૅપ્લિન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  British comic actor and filmmaker
  • Charles Spencer Chaplin
  • Charles Spencer Chaplin "shorty"
  • Sir Charles Spencer Chaplin
  • Charles Chaplin
  • Sir Charles Spencer "Charlie" Chaplin
  • Zhuobielin
  • Sác-li Sa-plin
  • Sac-lô
  • Charlot
  • Tsarl Spenser Tsaplin

  વિધાનો

  Charlie Chaplin portrait.jpg
  ૫૪૦ × ૭૨૦; ૧૦૪ KB
  Charlie Chaplin vers 1920. (ફ્રેન્ચ)
  Студийная фотография 1921 года (રશિયન)
  Charles Chaplin (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Spencer Chaplin (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  ચાર્લસ સ્પેન્સર ચેપ્લીન (ગુજરાતી)
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Spencer Chaplin (સ્પેનિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૬ એપ્રિલ 1889Gregorian
  ૧૩ સંદર્ભો
  chapterઅંગ્રેજી
  9
  page(s)અંગ્રેજી
  118
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charles Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charles Spencer Chaplin
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charles (Charlie) Chaplin
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  Babelioઅંગ્રેજી
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  ADK member IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  ૨૫ ડિસેમ્બર 1977
  ૧૦ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charles Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charles Spencer Chaplin
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charles (Charlie) Chaplin
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  Babelioઅંગ્રેજી
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  named asઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin
  Charlie Chaplin grave.jpg
  ૨,૭૧૬ × ૩,૪૪૧; ૨.૫૫ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  chapterઅંગ્રેજી
  2
  page(s)અંગ્રેજી
  10
  ૧ સંદર્ભ
  chapterઅંગ્રેજી
  2
  page(s)અંગ્રેજી
  10
  Wheeler Drydenઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sydney Chaplinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Sydney Chaplinઅંગ્રેજી
  Joan Barryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Chaplinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  chapterઅંગ્રેજી
  6
  page(s)અંગ્રેજી
  90
  Geraldine Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Michael Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Josephine Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Victoria Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eugene Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christopher Chaplinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jane Chaplinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Jane Chaplinઅંગ્રેજી
  Sydney Chaplinઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Sydney Chaplinઅંગ્રેજી
  ૧૧
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Arts, Berlinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Arts of the GDRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Commander of the Legion of Honourઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Kinema Junpo awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Honorary Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  World Peace Council prizesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jussi Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Erasmus Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Limelightઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  45th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Honorary Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the British Empireઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Academy Honorary Awardઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Circusઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Limelightઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  Academy Award for Best Actorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Great Dictatorઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  13th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Great Dictatorઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  13th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monsieur Verdouxઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  20th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Limelightઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  45th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1914
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1967
  ૧ સંદર્ભ
  British peopleઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  list of worksઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin bibliographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charlie Chaplin filmographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  commemorative plaque imageઅંગ્રેજી
  Charlie Chaplin walk of fame.jpg
  ૧,૫૬૦ × ૧,૪૦૪; ૧.૯૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Charlie Chaplin
  ૧ સંદર્ભ
  has works in the collection(s)અંગ્રેજી
  Museum of Modern Artઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Museum of Modern Art artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spotify artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ADK member IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૬૮
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prisma IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  cinematografo name or company IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો