પ્લેટો (Q859)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગ્રીક તત્ત્વચિંતક
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્લેટો
ગ્રીક તત્ત્વચિંતક
  અંગ્રેજી
  Plato
  Classical Greek philosopher
  • Platon
  • Bolatu
  • Platonas
  • Platone
  • Aplaton
  • Aristocles

  વિધાનો

  Head Platon Glyptothek Munich 548.jpg
  ૧,૬૧૯ × ૨,૨૫૧; ૧.૭૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Πλάτων (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૧ સંદર્ભ
  Αριστοκλής (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૦ સંદર્ભ
  Platoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  ૭ મે 427 BCE
  ૨૧ મે 429Gregorian
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  Delian Leagueઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  IX
  347 BCE
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  IX
  Classical Athensઅંગ્રેજી
  Delian Leagueઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ariston of Athensઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  2060
  Perictioneઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  page(s)અંગ્રેજી
  2060
  Potoneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adeimantus of Collytusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Glauconઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Antiphonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greekઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greekઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  epigrammatistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  philosophyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclitusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parmenidesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Axiothea of Phliusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eudoxus of Cnidusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Xenocratesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lastheneia of Mantineaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclides Ponticusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Speusippusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chaeron of Pelleneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philip of Opusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leon of Byzantiumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Coriscus of Scepsisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Demetrius of Amphipolisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Erastus of Scepsisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euphraeusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclides of Aenusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hestiaeus of Perinthusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Python of Aenusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Timolaus of Cyzicusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euaeon of Lampsacusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodorus of Cyreneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hermogenesઅંગ્રેજી
  sourcing circumstancesઅંગ્રેજી
  presumablyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greeksઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Critoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euthyphroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaedoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euthydemusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Protagorasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Timaeusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gorgiasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Menoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Apologyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charmidesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Clitophonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cratylusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Critiasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Epinomisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eryxiasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  First Alcibiadesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hipparchusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hippias Majorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hippias Minorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lachesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lawsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lysisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Menexenusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Minosઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parmenidesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaedrusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Republicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philebusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Second Alcibiadesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sisyphusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sophistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Statesmanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Symposiumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theagesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rival Loversઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theaetetusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Epistlesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  DD 8780
  ૦ સંદર્ભ
  Plato
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Platoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Plato (429-347 BC)
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučnýઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  e-archiv.li IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  TLG author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Literature Bank AuthorIDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Flanders Arts Institute person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Academy new identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Wales IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PRDL Author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers topicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PUSC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  LARB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ArhivX LODઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  L'Encyclopédie philosophique IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adelphi author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ