સિકંદર (Q8409)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મેસેડોનનો સમ્રાટ
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સિકંદર
મેસેડોનનો સમ્રાટ
  અંગ્રેજી
  Alexander the Great
  king of Macedon
  • Alexander III of Macedon
  • Alexander
  • Iskander
  • Eskandar
  • Sikandar
  • Alexander of Macedonia
  • Alexander III
  • Great Alexander
  • 356-323 B.C. Alexander

  વિધાનો

  Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૦ સંદર્ભ
  noble titleઅંગ્રેજી
  pharaohઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૦ જુલાઇ 356 BCE
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૦ જૂન 323 BCE
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  intoxicationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Europa of Macedonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philip III of Macedonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Caranusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cynaneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thessalonike of Macedonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Barsineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heracles of Macedonઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  illegitimate childઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Ancient Greekઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vows of the Peacockઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Civilization VIઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wars of the Diadochiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Macedoniansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wars of Alexander the Greatઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  time periodઅંગ્રેજી
  Alexander the Great
  ૧ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Alexander III.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Theological Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Infernal Dictionary, 6th ed.અંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedic Lexiconઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sytin Military Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parallel Livesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Alexandros 10 (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OSM tag or keyઅંગ્રેજી
  Tag:historic:period=alexander_the_great
  ૦ સંદર્ભ
  said to be the same asઅંગ્રેજી
  Dhul-Qarnaynઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૨ સંદર્ભો
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Iconclass notationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nomisma IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  TLG author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rodovid IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RA Collections IDઅંગ્રેજી
  16137
  ૧ સંદર્ભ
  Collective Biographies of Women IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ARLIMA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Academy new identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BALaT object IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls001092501
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PACTOLS thesaurus IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dizionario di Storia Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ