નેલ્સન મંડેલા (Q8023)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
President of South Africa, anti-apartheid activistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નેલ્સન મંડેલા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Nelson Mandela
  President of South Africa, anti-apartheid activist
  • Nelson Rolihlahla Mandela
  • Mandela
  • Madiba
  • Prisoner 46664 x vidios

  વિધાનો

  Nelson Mandela-2008 (edit).jpg
  ૬૫૭ × ૭૭૮; ૩૨૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Nelson Rolihlahla Mandela (ખોસા)
  ૧ સંદર્ભ
  Rolihlahla Mandela (ખોસા)
  ૦ સંદર્ભ
  Nelsonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mandelaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૮ જુલાઇ 1918Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  chapterઅંગ્રેજી
  1
  page(s)અંગ્રેજી
  3
  David Richard Smithઅંગ્રેજી
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૬ ડિસેમ્બર 2013
  Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies aged 95 (અંગ્રેજી)
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Nelson Mandela
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Nelson Rolihlahla Mandela
  ૫ ડિસેમ્બર 2013
  ૭ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Nelson Mandela
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Nelson Rolihlahla Mandela
  Gadla Henry Mphakanyiswaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  chapterઅંગ્રેજી
  1
  page(s)અંગ્રેજી
  3
  Nosekeni Fannyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  chapterઅંગ્રેજી
  1
  page(s)અંગ્રેજી
  6
  Evelyn Maseઅંગ્રેજી
  ૫ ઓક્ટોબર 1944
  ૧૯ માર્ચ 1957
  ૧ સંદર્ભ
  David Richard Smithઅંગ્રેજી
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૬ ડિસેમ્બર 2013
  Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies aged 95 (અંગ્રેજી)
  Winnie Madikizela-Mandelaઅંગ્રેજી
  ૧૯ માર્ચ 1996
  ૦ સંદર્ભ
  Makgatho Mandelaઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Makaziwe Mandelaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies aged 95 (અંગ્રેજી)
  David Richard Smithઅંગ્રેજી
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૬ ડિસેમ્બર 2013
  Zenani Mandela-Dlaminiઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies aged 95 (અંગ્રેજી)
  David Richard Smithઅંગ્રેજી
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૬ ડિસેમ્બર 2013
  Zindzi Mandelaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Nelson Mandela, South Africa's first black president, dies aged 95 (અંગ્રેજી)
  David Richard Smithઅંગ્રેજી
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૬ ડિસેમ્બર 2013
  Ndileka Mandelaઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  grandsonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Xhosaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  place of detentionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pollsmoor prisonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Drakenstein Correctional Centreઅંગ્રેજી
  ૧૧ ફેબ્રુઆરી 1990
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  political activistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  President of South Africaઅંગ્રેજી
  Thabo Mbekiઅંગ્રેજી
  ૧૪ જૂન 1999
  series ordinalઅંગ્રેજી
  10
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ સપ્ટેમ્બર 1998
  Thabo Mbekiઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  19
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪ જૂન 1999
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Platinum Order of Mapungubweઅંગ્રેજી
  ૧૦ ડિસેમ્બર 2002
  conferred byઅંગ્રેજી
  Thabo Mbekiઅંગ્રેજી
  Gold Olympic Orderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Leninઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Presidential Medal of Freedomઅંગ્રેજી
  ૫ મે 1999
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૧ જૂન 2010
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Elephantઅંગ્રેજી
  ૧૮ ફેબ્રુઆરી 1996
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Order of the Seraphimઅંગ્રેજી
  ૩ માર્ચ 1997
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Meritઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Saint Johnઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  honorary Canadian citizenshipઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lenin Peace Prizeઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Sakharov Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૪ સપ્ટેમ્બર 1998
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  REAL DECRETO 270/1999, de 12 de febrero, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su excelencia señor Nelson Rolihlahla Mandela, Presidente de la República de Sudáfrica (સ્પેનિશ)
  ૧૩ ફેબ્રુઆરી 1999
  issueઅંગ્રેજી
  38
  page(s)અંગ્રેજી
  6541
  Order of Augusto César Sandinoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Bruno Kreisky Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Companion of the Order of Canadaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Four Freedoms Award - Freedom Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philadelphia Liberty Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Giuseppe Motta Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arthur Ashe Courage Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Ahimsa Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Delta Prize for Global Understandingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Congressional Gold Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Nileઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Friendshipઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fulbright Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gandhi Peace Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Friendshipઅંગ્રેજી
  ૨૨ જૂન 1988
  series ordinalઅંગ્રેજી
  73
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Isitwalandwe Medalઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Order of St. Olavઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Stara Planinaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Libertyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Playa Girónઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Hungarian Order of Meritઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of José Martíઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of Jamaicaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the Star of Ghanaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the Smileઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Alan Paton Awardઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Long Walk to Freedomઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  University of Fort Hareઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Londonઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Houghton Estateઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nelson Mandela Signature.svg
  ૧૫૦ × ૬૦; ૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Twitter hashtagઅંગ્રેજી
  Mandiba
  ૦ સંદર્ભ
  Nelson Mandela
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Last.fm IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DACS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૦ ફેબ્રુઆરી 2018
  Guardian topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Genius artist numeric IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Geniusઅંગ્રેજી
  ૨૬ જાન્યુઆરી 2019
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  World Rugby Hall of Fame IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artsy artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000289024
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Genius artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Trading Card Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHCL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BlackPast.org IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો