જાન-જાક રૂસો (Q6527)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Genevan philosopher, writer, and composerઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જાન-જાક રૂસો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Genevan philosopher, writer, and composer
  • J. J. Rousseau
  • Rousseau
  • Jean Jaques Rousseau
  • Jean Jeacques Rousseau
  • John James Rousseau
  • Johann Jacob Rousseau
  • Juan Jacobo Rousseau
  • Jan Jakub Rouseau
  • Gian Giacomo Rousseau
  • Lu-so
  • G. G. Rousseau
  • Zhan Zhak Russo

  વિધાનો

  Jean-Jacques Rousseau (painted portrait).jpg
  ૧,૪૪૮ × ૨,૦૧૬; ૧.૪૭ MB
  ૧ સંદર્ભ
  Republic of Genevaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jean-Jacquesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rousseauઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ જૂન 1712Gregorian
  ૮ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Babelioઅંગ્રેજી
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean Jacques Rousseau
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean Jacques Rousseau
  ૨ જુલાઇ 1778Gregorian
  ૯ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Babelioઅંગ્રેજી
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean Jacques Rousseau
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Jean Jacques Rousseau
  named asઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau
  Ermenonvilleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  cenotaph of Jean-Jacques Rousseauઅંગ્રેજી
  ૧૧ ઓક્ટોબર 1794Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Panthéonઅંગ્રેજી
  ૧૧ ઓક્ટોબર 1794Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Jean-Jacques ROUSSEAU au Panthéon (Lunon).jpg
  ૧,૦૫૧ × ૭૦૧; ૨૧૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Isaac Rousseauઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thérèse Levasseurઅંગ્રેજી
  place of marriageઅંગ્રેજી
  Bourgoin-Jallieuઅંગ્રેજી
  ૩૦ ઓગસ્ટ 1768Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Françoise-Louise de Warensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Frenchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  botanistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  choreographerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  musicologistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  literaryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  music theoristઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopédistesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  correspondentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  plant scienceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  social contractઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  baroque musicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cécile Stanislas Xavier de Girardinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Protestantismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  Catholicismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  Jean-Jacques Rousseau Signature.svg
  ૨૦૦ × ૮૪; ૧૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Emile, or On Educationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Social Contractઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  BF 4520
  ૦ સંદર્ભ
  Jean-Jacques Rousseau
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  page(s)અંગ્રેજી
  3-82
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Rousseau, Jean Jacquesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  catchphraseઅંગ્રેજી
  Man is born free, and everywhere he is in chains. (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Människan är född fri och överallt är hon i bojor (સ્વીડિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection(s)અંગ્રેજી
  Minneapolis Institute of Artઅંગ્રેજી
  Nationalmuseumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  botanist author abbreviationઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BMLOઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000366765
  ૦ સંદર્ભ
  NILF author idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CESAR person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AGORHA person/institution IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KulturNav-idઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Nationalmuseum Sweden artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IPNI author IDઅંગ્રેજી
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Electronic Enlightenment IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theaterlexikon der Schweiz online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Literature Bank AuthorIDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
  ૧ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DOLF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliopoche author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Harvard Index of Botanists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hymnary author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse IDઅંગ્રેજી
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PACTOLS thesaurus IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers topicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ