કમાલ મુસ્તફા અતાતુર્ક (Q5152)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મુસ્તફા કમાલ અતાતુર્ક
 • અતાતુર્ક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કમાલ મુસ્તફા અતાતુર્ક
મુસ્તફા કમાલ અતાતુર્ક
 • અતાતુર્ક
અંગ્રેજી
Mustafa Kemal Atatürk
Turkish field marshal, revolutionary statesman, and founder of the Republic of Turkey
 • Atatürk
 • Mustafa Kemal Pasha
 • Gazi Mustafa Kemal
 • Kemal Atatürk
 • Mustafa Kemal
 • Mustafa Pascha Kemal
 • Gazi Mustafa Kemal Pasha
 • Kamâl Atatürk
 • Ataturk
 • Kemal Pasha
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Mustafa Kemal Ataturk
 • Kemal Ataturk
 • Kamal Ataturk
 • Attaturk
 • Mustapha Kemal
 • Mustapha Kemal Ataturk
 • Ghazi Mustapha Kemal
 • Ghazi Mustapha Kemal Pasha
 • Ghazi Mustapha Kemal Ataturk
 • Mustafa K. Atatürk
 • K. Atatürk

વિધાનો

Ataturk1930s.jpg
૨૫૩ × ૩૫૭; ૪૨ KB
૦ સંદર્ભ
Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa, Balıkesir, 1923.png
૫૯૧ × ૭૭૪; ૩૨૧ KB
૦ સંદર્ભ
General Mustafa Kemal in Aleppo, 1917.png
૧,૩૯૦ × ૧,૯૫૦; ૪.૮૪ MB
૦ સંદર્ભ
Mustafa Kemal Atatürk (ટર્કિશ)
૧ સંદર્ભ
Mustafa Kemal (ટર્કિશ)
૧ સંદર્ભ
Kemal Atatürk (ટર્કિશ)
૧ સંદર્ભ
Kamâl Atatürk (ટર્કિશ)
૧ સંદર્ભ
Kemalઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mustafaઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
1881
૫ સંદર્ભો
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mustafa Kemal Atatürk
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Mustafa Kemal Atatürk
૧૦ નવેમ્બર 1938
statement is subject ofઅંગ્રેજી
liver cirrhosisઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ali Rıza Efendiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Zübeyde Hanımઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Makbule Atadanઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Latife Uşşakiઅંગ્રેજી
૨૯ જાન્યુઆરી 1923Gregorian
place of marriageઅંગ્રેજી
Uşakizade Mansionઅંગ્રેજી
૫ ઓગસ્ટ 1925Gregorian
૧ સંદર્ભ
Sabiha Gökçenઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Ülkü Adatepeઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Abdurrahim Tuncakઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Afet İnanઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Zehra Aylinઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rukiye Erkinઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nebile İrdelpઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sığırtmaç Mustafaઅંગ્રેજી
type of kinshipઅંગ્રેજી
adopted childઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ottoman Turkishઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Frenchઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
military officerઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
President of Turkeyઅંગ્રેજી
૨૯ ઓક્ટોબર 1923Gregorian
૧૦ નવેમ્બર 1938
૧ સંદર્ભ
Prime Minister of Turkeyઅંગ્રેજી
૩ મે 1920Gregorian
૨૪ જાન્યુઆરી 1921Gregorian
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Vatan ve Hürriyetઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Committee of Union and Progressઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Legion of Honourઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Order of the Medjidieઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Order of St Alexanderઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Medal of Independenceઅંગ્રેજી
૨૧ નવેમ્બર 1923Gregorian
૦ સંદર્ભ
Liakat Medalઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gallipoli Starઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Imtiyaz Medalઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Iron Crossઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Military Merit Crossઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bronze Military Merit Medalઅંગ્રેજી
૨૭ જુલાઇ 1916Gregorian
૦ સંદર્ભ
Silver Military Merit Medalઅંગ્રેજી
૯ સપ્ટેમ્બર 1917Gregorian
૦ સંદર્ભ
Order of Osmaniehઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Order of the Crownઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Turkish Military Academyઅંગ્રેજી
૧૩ માર્ચ 1899Gregorian
૦ સંદર્ભ
Ottoman Military Collegeઅંગ્રેજી
૧૧ જાન્યુઆરી 1905Gregorian
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
work locationઅંગ્રેજી
Republican People's Partyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Signature of Mustafa Kemal Atatürk.svg
૫૭૨ × ૨૦૫; ૧૩ KB
૦ સંદર્ભ
blueઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
hair colorઅંગ્રેજી
blondઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
handednessઅંગ્રેજી
Italo-Turkish Warઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Bitlisઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Sakaryaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Tobrukઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Dumlupınarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
landing at Anzac Coveઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Scimitar Hillઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Chunuk Bairઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Battle of Sari Bairઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Turkish Land Forcesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
owner ofઅંગ્રેજી
Foksઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
commemorative plaque imageઅંગ્રેજી
Atatürk'ün mozolesi.JPG
૨,૮૧૬ × ૨,૧૧૨; ૧.૫ MB
૦ સંદર્ભ
Mustafa Kemal Atatürk
૧ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Ататюрк Мустафа Кемаль
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RSL ID (person)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
vtls000070220
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
૨૨૩
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૧૪૭
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopedia of Modern Ukraine IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
UK National Archives IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Artnet artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો