ધોન્ડો કેશવ કર્વે (Q3518496)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સમાજ સુધારક
  • મહર્ષિ કર્વે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ધોન્ડો કેશવ કર્વે
ભારતીય સમાજ સુધારક
  • મહર્ષિ કર્વે
અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
Indian social reformer
  • Maharishi Karve

વિધાનો

Dhondo Keshav Karve 1958 stamp of India.jpg
૬૯૮ × ૮૦૧; ૫૯૩ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૮ એપ્રિલ 1858Gregorian
૩ સંદર્ભો
૯ નવેમ્બર 1962
૩ સંદર્ભો
centenarianઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Dhondo Keshav Karve
૦ સંદર્ભ

Identifiers

FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ