આલ્ફ્રેડ નોબેલ (Q23810)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Swedish chemist, innovator, and armaments manufacturerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આલ્ફ્રેડ નોબેલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Swedish chemist, innovator, and armaments manufacturer
  • Alfred B. Nobel
  • Alfred Bernhard Nobel
  • Nobel

  વિધાનો

  AlfredNobel adjusted.jpg
  ૧,૮૭૨ × ૨,૫૧૬; ૮૧૬ KB
  Alfred Nobel (કતલાન)
  ૦ સંદર્ભ
  Alfred Bernhard N (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Alfredઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Bernhardઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Nobelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૧ ઓક્ટોબર 1833Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  Alfred B Nobel (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  97
  Ragnhild Lundströmઅંગ્રેજી
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  ૨ સંદર્ભો
  nobelprize.org: Alfred Nobel 1833-1896 Established the Nobel Prizes "for the Greatest Benefit to Mankind" (અંગ્રેજી)
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Jakobઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  ૧૦ ડિસેમ્બર 1896Gregorian
  ૪ સંદર્ભો
  Alfred Nobel 1833-1896Established the Nobel Prizes "for the Greatest Benefit to Mankind" (સ્વીડિશ)
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Sanremoઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Alfred B Nobel (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  97
  Ragnhild Lundströmઅંગ્રેજી
  Northern Cemeteryઅંગ્રેજી
  burial plot referenceઅંગ્રેજી
  Kvarter 04A, gravnummer 170
  ૩૦ ડિસેમ્બર 1896Gregorian
  Nobel grav 2009.jpg
  ૩,૨૬૪ × ૨,૪૪૮; ૨.૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Immanuel Nobelઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Karolina Andriette Ahlsellઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  174
  quoteઅંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Ludvig Nobelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Nobelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Emil Oskar Nobelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  Nobel familyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Frenchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Italianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  philanthropistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  weapons manufacturerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Legion of Honourઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Order of the Polar Starઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alfred Nobel
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Sytin Military Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  New Encyclopedic Dictionaryઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Nobel, Alfred Bernhardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hamburg Biographiesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Alfred B Nobel (સ્વીડિશ)
  page(s)અંગ્રેજી
  97
  Ragnhild Lundströmઅંગ્રેજી
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૪૭
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૧૫
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Luminous-Lint IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grace's Guide IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Gravestone IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish National Archive IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  KulturNav-idઅંગ્રેજી
  catalogઅંગ્રેજી
  Inventors in Sweden (KulturNav)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Swedish portrait archiveઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ArhivX LODઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો