ભીમરાવ રામજી આંબેડકર (Q231690)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય બંધારણસભાના પ્રમુખ, એક નેતા
 • બાબાસાહેબ આંબેડકર
 • બી. આર. આંબેડકર
 • ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ભીમરાવ રામજી આંબેડકર
ભારતીય બંધારણસભાના પ્રમુખ, એક નેતા
 • બાબાસાહેબ આંબેડકર
 • બી. આર. આંબેડકર
 • ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર
અંગ્રેજી
Bhimrao Ramji Ambedkar
father of India's Constitution, polymath, revolutionary, social reformer
 • Bhimrao Ambedkar
 • Babasaheb Ambedkar
 • Babasaheb
 • Ambedkar
 • B. R. Ambedkar
 • Bhimrao R. Ambedkar
 • BR Ambedkar
 • B.R. Ambedkar
 • B R Ambedkar
 • Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar
 • Dalits Icon

વિધાનો

Dr. Bhimrao Ambedkar.jpg
૧,૨૨૯ × ૧,૬૦૦; ૩૧૦ KB
૧ સંદર્ભ
भीमराव रामजी आंबेडकर (મરાઠી)
૧ સંદર્ભ
Babasahebઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
bodhisattvaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ambedkarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧૪ એપ્રિલ 1891Gregorian
૫ સંદર્ભો
named asઅંગ્રેજી
Bhimrao Ramji Ambedkar
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
B. R. Ambedkar
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Bhimrao Ambedkar
૬ ડિસેમ્બર 1956
૫ સંદર્ભો
named asઅંગ્રેજી
Bhimrao Ramji Ambedkar
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
B. R. Ambedkar
InPhO IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Bhimrao Ambedkar
diseaseઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Ramji Maloji Sakpalઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ramabai Bhimrao Ambedkarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Savita Ambedkarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Frenchઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
sociologistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
political scientistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
eruditeઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Constitutionalistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Minister of Law and Justiceઅંગ્રેજી
૧૫ ઓગસ્ટ 1947
સપ્ટેમ્બર 1951
કોઇ કિંમત નથી
chairpersonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
minister of labourઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૬ જુલાઇ 1946
૨૪ જાન્યુઆરી 1950
૦ સંદર્ભ
political ideologyઅંગ્રેજી
egalitarianismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ambedkarismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Dr. Babasaheb Ambedkar Signature.svg
૫૭૬ × ૩૬૦; ૪૬ KB
૦ સંદર્ભ
Annihilation of Casteઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Who Were the Shudras?અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Waiting for a Visaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
B. R. Ambedkar
૧ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો