હેલ બેરી (Q1033016)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American actressઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હેલ બેરી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Halle Berry
  American actress
  • Halle Maria Berry
  • Maria Halle Berry

  વિધાનો

  Halle Berry by Gage Skidmore 2.jpg
  ૨,૫૫૬ × ૩,૪૭૯; ૪.૦૬ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Maria Halle Berry (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Mariaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Halleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Berryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jerome Jesse Berryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  David Justiceઅંગ્રેજી
  ૨૪ જૂન 1997
  ૧ જાન્યુઆરી 1993
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Benétઅંગ્રેજી
  ૩ જાન્યુઆરી 2005
  ૨૪ જાન્યુઆરી 2001
  ૦ સંદર્ભ
  Olivier Martinezઅંગ્રેજી
  ૧૩ જુલાઇ 2013
  place of marriageઅંગ્રેજી
  Valleryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Maceo Martinezઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Maceo Martinezઅંગ્રેજી
  Academy Award for Best Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  74th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  Swordfishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Swordfishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Die Another Dayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Gothikaઅંગ્રેજી
  X2અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Catwomanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Perfect Strangerઅંગ્રેજી
  Things We Lost in the Fireઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Frankie and Aliceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Golden Globe Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Emmy Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Crystal Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Boomerangઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Losing Isaiahઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Bulworthઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Boomerangઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Flintstonesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Boomerangઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Award for Best Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  74th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Swordfishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  X-Menઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  Swordfishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Die Another Dayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Die Another Dayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Die Another Dayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Die Another Dayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Gothikaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Gothikaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Gothikaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Catwomanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Gothikaઅંગ્રેજી
  X2અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Catwomanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Lackawanna Bluesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Catwomanઅંગ્રેજી
  Their Eyes Were Watching Godઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Catwomanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Lackawanna Bluesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Things We Lost in the Fireઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Things We Lost in the Fireઅંગ્રેજી
  Perfect Strangerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Frankie and Aliceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Frankie and Aliceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Frankie and Aliceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Movie 43અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Cloud Atlasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BET Award for Best Actor & Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Callઅંગ્રેજી
  Cloud Atlasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Callઅંગ્રેજી
  Movie 43અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Callઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  X-Men: Days of Future Pastઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bedford High Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cuyahoga Community Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1989
  ૧ સંદર્ભ
  African Americansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Multiracial Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  brownઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  type 1 diabetes mellitusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  X-Menઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Monster's Ballઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Halle Berry
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Halle Berryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Models.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૧,૪૨,૪૬૩
  ૧ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spotify artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Behind The Voice Actors person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Disney A to Z IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boobpedia articleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Awards Database nominee IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BlackPast.org IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો