Wikidata:WikidataCon 2023

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:WikidataCon 2023 and the translation is 55% complete.
Outdated translations are marked like this.

WikidataCon 2023 | Collaboration across boundaries | Online & Taiwan onsite conference | 28-29 October 2023


Ē-kì-tit chi̍t-kang! WikidataCon 2023 tī 2023 10/28-29 che nn̄g-kang kú-hêng. Chit-kái Tāi-hōe boeh-iû Tek-kok Ûi-ki Mûi-thé Hia̍p-hōe (Wikimedia Germany) kah Tâi-oân Ûi-ki Mûi-thé Hia̍p-hōe (Wikimedia Taiwan) kiōng-tông tiû-pān. Lán thàm-kiù ê chú-tê pau-koat Tang-a ê khai-hòng chu-liāu choan-àn, chū-chi̍p Ûi-ki Sò͘-kù ài-hó-chiá kah kó͘-lē hāⁿ-léng-he̍k ê ha̍p-chok, pí-jū-kóng lán-lâng tī bô-kâng ê léng-he̍k-tiong, chhin-chhiūⁿ-kóng bûn-hòa ki-kò͘, kàu-io̍k tan-ūi, gián-kiú ki-kò͘ tiong téng-téng ê ha̍p-chok.

Chit kái boeh chhái-chhú sòaⁿ-téng kah si̍t-thé lām ê hūn-ha̍p hêng-sek:

  • Tâi-pak kú-hêng ê si̍t-thé oa̍h-tōng, hoan-gêng khu-he̍k lāi ê chham-ú-chiá, pēng-chhiá ū sòaⁿ-téng choán-pó gī-têng.
  • Tû-chhú-chi-gōa, choân-kiû Ûi-ki Sò͘-kù ê siā-kûn sêng-oân tī sòaⁿ-téng in só͘-chòe ê tāi-chì, jīm-hô ū-hèng-chhù ê lâng lóng ē-tàng sòaⁿ-téng chham-ú.
  • Lán mā kó͘-lē chāi-tōe siā-kûn kah iōng-hō͘-cho͘ chū-chú kú-hêng hōe-chêng-hōe oa̍h-tōng, iah-koh-ū chāi-tōe oa̍h-tōng.

https://pretix.eu/wikidatatw/Wikidatacon2023/

Ē-kò-ge̍h chit-ê ia̍h-bīn kah thó-lūn-ia̍h ē thê-kiong koh-khah chōe ê chu-sìn, kàu-sî-chūn nā-sī ū jīm-hô būn-tê ia̍h-sī hê-kūi ì-kiàn, lóng hoan-gêng kià-phoe kàu contact@wikidatacon.org kah chú-pān-hong liân-lo̍k.

Sî-kan-pió

  • October 2: first version of the schedule is released
  • 10 ge̍h 11-hō: ián-káng-chiá kì-sàng ū lio̍k iáⁿ-phìⁿ