Wikidata:頭版

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
維基數據
人人都改得自由知識庫,而家已經有49,372,616項目
統計
  歡迎!
維基數據係個人同電腦都可以讀寫嘅自由知識庫。佢好似維基同享畀圖畫咁樣畀數據。維基數據可以集中儲存同管理結構化嘅數據,譬如跨維基計劃用到嘅參考資料同統計訊息。佢包含維基媒體計劃所有話嘅數據。 你可以睇吓介紹知多啲。
  響你個維基嗰度用維基數據
  最新消息

更多消息… (edit [in English])

  維基兄弟

 維基百科 – 自由嘅百科全書     維基辭典 – 字典同埋同義詞辭典     維基書本 – 教科書、說明書     維基新聞 – 自由嘅新聞資源     維基語錄 – 名人名言大全     維基文庫 – 自由嘅原文檔儲存庫     維基學府 – 自由嘅學習材料同活動     維基導遊 – 自由嘅旅遊指南    維基物種 – 自由嘅物種資料庫     維基同享 – 自由嘅多媒體資料庫     Wikimedia Incubator – New language versions     維基元 – 協調各個維基計劃     MediaWiki – Software documentation