පළමු ක්වින් අධිරාජයාගේ සොහොන්ගැබ (Q910180)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
mausoleumඉංග්‍රීසි
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
පළමු ක්වින් අධිරාජයාගේ සොහොන්ගැබ
විස්තරයක් තවම අර්ථ දක්වා නොමැත
  ඉංග්‍රීසි
  Mausoleum of the First Qin Emperor
  mausoleum
  • Mausoleum of Qin Chi Huang

  ප්‍රකාශ

  instance ofඉංග්‍රීසි
  mausoleumඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  French Wikipediaඉංග්‍රීසි
  Qin Shu Huangdis grav.JPG
  2,208 × 1,355; 1,006 කි.බ.
  0 යොමුව
  native labelඉංග්‍රීසි
  秦始皇陵 (චීන)
  0 යොමුව
  name in kanaඉංග්‍රීසි
  しんしこうていりょう および へいばよう
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Japanese Wikipediaඉංග්‍රීසි
  named afterඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව

  34°22'54"N, 109°15'14"E
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  English Wikipediaඉංග්‍රීසි
  significant eventඉංග්‍රීසි
  constructionඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  commissioned byඉංග්‍රීසි
  catalog codeඉංග්‍රීසි
  4 මාර්තු 1961
  秦始皇陵 (චීන)
  0 යොමුව
  Mausoleum of the First Qin Emperor (ඉංග්‍රීසි)
  Mausolée du premier empereur Qin (ප්‍රංශ)
  0 යොමුව
  Terracotta Army
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Spanish Wikipediaඉංග්‍රීසි
  topic's main categoryඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Chinese Wikipediaඉංග්‍රීසි
  (i)ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  (iii)ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  (iv)ඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  1 යොමුව

  Identifiers

  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  French Wikipediaඉංග්‍රීසි
  GeoNames IDඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  GeoNamesඉංග්‍රීසි
  VIAF IDඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Swedish Wikipediaඉංග්‍රීසි
  SUDOC authorities IDඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Swedish Wikipediaඉංග්‍රීසි
  Library of Congress authority IDඉංග්‍රීසි
  1 යොමුව
  imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
  Swedish Wikipediaඉංග්‍රීසි
  TGN IDඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
  Dharma Drum Buddhist College place IDඉංග්‍රීසි
  0 යොමුව
   
  සංස්කරණය කරන්න
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      සංස්කරණය කරන්න
       සංස්කරණය කරන්න
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q910180&oldid=730947207" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි