അൾടാമിറായിലെ ഗുഹയും ഉത്തര സ്പെയിനിലെ ശിലായുഗത്തിലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും (Q899302)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്പെയിനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ 18 വിഭാഗമായിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ഗുഹകൾ ചേർന്നതാണ്. ഇവ
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അൾടാമിറായിലെ ഗുഹയും ഉത്തര സ്പെയിനിലെ ശിലായുഗത്തിലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും
സ്പെയിനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ 18 വിഭാഗമായിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ഗുഹകൾ ചേർന്നതാണ്. ഇവ
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain
  cave with prehistoric art

   പ്രസ്താവനകൾ

   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of Candamoഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tito Bustillo Caveഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de La Covaciellaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de Llonínഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva del Pindalഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of Chufínഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de Hornos de la Peñaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of El Castilloഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of Las Monedasഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de La Pasiegaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of Las Chimeneasഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de El Pendoഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   La Garma cave complexഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de Covalanasഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Santimamiñe kobazuloaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cueva de Ekainഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cave of Altxerriഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   different fromഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
           "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q899302&oldid=936842393" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്