સત્યજીત રે (Q8873)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian author, poet, composer, lyricist, filmmakerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સત્યજીત રે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Indian author, poet, composer, lyricist, filmmaker
  • Manik Da

  વિધાનો

  Satyajit Ray in New York (cropped).jpg
  ૩૯૩ × ૫૨૫; ૫૩ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  সত্যজিত রায় (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  সত্যজিৎ রায় (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ મે 1921Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  100A, Garpar Roadઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૩ એપ્રિલ 1992
  ૭ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Sukumar Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandip Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing languagesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1950
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1991
  ૦ સંદર્ભ
  Bengali peopleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Satyajit Ray filmographyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray filmographyઅંગ્રેજી
  Jean Renoirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Fordઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vittorio De Sicaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Jalsagharઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sutherland Trophyઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Apur Sansarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Apur Sansarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Deviઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Teen Kanyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Rabindranath Tagoreઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Films Division of Indiaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Apur Sansarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Abhijanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Silver Bear for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Mahanagarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Charulataઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Silver Bear for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Charulataઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chiriyakhanaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Goopy Gyne Bagha Byneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Goopy Gyne Bagha Byneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Seemabaddhaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Inner Eyeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Golden Bearઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Jana Aranyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Chess Playersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Chess Playersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Joi Baba Felunathઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmfare Award for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Chess Playersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Hirak Rajar Desheઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Hirak Rajar Desheઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sadgatiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ghare Baireઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ganashatruઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Agantukઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Agantukઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Honorary Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Broken Journeyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ananda Puraskarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Apur Sansarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmfare Award for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Chess Playersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.czઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Satyajit Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  related categoryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  CANTIC IDઅંગ્રેજી
  Biblioteca Nacional de España IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Russia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Awards Database nominee IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banglapedia (English version) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliopoche author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BookBrainz author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ciné-Ressources person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Decine21 person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Europeana entityઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hoopla artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Metacritic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Museum of Modern Art artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Photographers' Identities Catalog IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PRELIB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો