સત્યજીત રે (Q8873)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian author, poet, composer, lyricist, filmmakerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સત્યજીત રે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Indian author, poet, composer, lyricist, filmmaker
  • Manik Da

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  সত্যজিত রায় (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ મે 1921Gregorian
  ૬ સંદર્ભો
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  ૨૩ એપ્રિલ 1992
  ૫ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray
  ૨ સંદર્ભો
  Modernity, Globality, Sexuality, and the City (અંગ્રેજી)
  A Reading of Indian Cinema (અંગ્રેજી)
  author name stringઅંગ્રેજી
  Brinda Bose
  volumeઅંગ્રેજી
  2
  issueઅંગ્રેજી
  1
  page(s)અંગ્રેજી
  35–58
  Sukumar Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandip Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jean Renoirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Fordઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vittorio De Sicaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Jalsagharઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sutherland Trophyઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The World of Apuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The World of Apuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Deviઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Teen Kanyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Rabindranath Tagoreઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Films Division of Indiaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The World of Apuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Abhijanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Silver Bear for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Mahanagarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Charulataઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Silver Bear for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Charulataઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Nayakઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chiriyakhanaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Goopy Gyne Bagha Byneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Goopy Gyne Bagha Byneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Pratidwandiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Seemabaddhaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Inner Eyeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Golden Bearઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Distant Thunderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sonar Kellaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Jana Aranyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Shatranj Ke Khilariઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Shatranj Ke Khilariઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Joi Baba Felunathઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmfare Award for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Shatranj Ke Khilariઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Hirak Rajar Desheઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Hirak Rajar Desheઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Government of West Bengalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Sadgatiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ghare Baireઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ganashatruઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Agantukઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Agantukઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Honorary Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Broken Journeyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAFTA Award for Best Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The World of Apuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Aparajitoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bodil Award for Best American Filmઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Pather Panchaliઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmfare Award for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Shatranj Ke Khilariઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1950
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1991
  ૦ સંદર્ભ
  Satyajit Ray filmographyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Satyajit Ray filmographyઅંગ્રેજી
  Category:Satyajit Rayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection(s)અંગ્રેજી
  Museum of Modern Artઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Museum of Modern Art artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NILF author idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ciné-Ressources person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Photographers' Identities Catalog IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PRELIB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Awards Database nominee IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BookBrainz creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો