જોસેફ ફૂરિયર (Q8772)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ફ્રેંચ ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક
 • ફુરિયર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જોસેફ ફૂરિયર
ફ્રેંચ ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક
 • ફુરિયર
અંગ્રેજી
Joseph Fourier
French mathematician and physicist
 • Jean-Baptiste Joseph Fourier

વિધાનો

Fourier2.jpg
૪૮૪ × ૬૧૨; ૭૦ KB
૧ સંદર્ભ
Kingdom of Franceઅંગ્રેજી
૨૧ માર્ચ 1768Gregorian
૨૧ સપ્ટેમ્બર 1792Gregorian
૦ સંદર્ભ
French First Republicઅંગ્રેજી
૨૧ સપ્ટેમ્બર 1792Gregorian
૧૮ મે 1804Gregorian
૦ સંદર્ભ
First French Empireઅંગ્રેજી
૧૮ મે 1804Gregorian
૬ એપ્રિલ 1814Gregorian
૦ સંદર્ભ
Bourbon Restorationઅંગ્રેજી
૬ એપ્રિલ 1814Gregorian
૨૦ માર્ચ 1815Gregorian
૦ સંદર્ભ
First French Empireઅંગ્રેજી
૨૦ માર્ચ 1815Gregorian
૭ જુલાઇ 1815Gregorian
૦ સંદર્ભ
Bourbon Restorationઅંગ્રેજી
૭ જુલાઇ 1815Gregorian
૧૬ મે 1830Gregorian
૦ સંદર્ભ
Jean-Baptiste Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
૧ સંદર્ભ
Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
૦ સંદર્ભ
Jean-Baptiste Joseph Fourier (ફ્રેન્ચ)
૦ સંદર્ભ
Jean-Baptisteઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Josephઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fourierઅંગ્રેજી
Russianઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
noble titleઅંગ્રેજી
Auxerreઅંગ્રેજી
૩ સંદર્ભો
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
૩ સંદર્ભો
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
Père Lachaise Cemeteryઅંગ્રેજી
Grave of Fourier (Père-Lachaise, division 18)
burial plot referenceઅંગ્રેજી
18
૧ સંદર્ભ
page(s)અંગ્રેજી
162
Père-Lachaise - Division 18 - Joseph Fourier 01.jpg
૩,૪૫૬ × ૫,૧૮૪; ૧૦.૮૯ MB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
archaeologistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
engineerઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
African studiesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
archaeologyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
mathematical physicsઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Académie françaiseઅંગ્રેજી
૧૪ ડિસેમ્બર 1826Gregorian
૧ સંદર્ભ
Académie Nationale de Médecineઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Officer of the Legion of Honourઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Foreign Member of the Royal Societyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
doctoral studentઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Giovanni Antonio Amedeo Planaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Claude-Louis Navierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
work locationઅંગ્રેજી
French peopleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fourier seriesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Fourier transformઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
heat equationઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jean Baptiste Joseph Fourier
૧ સંદર્ભ
Joseph Fourier
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Фурье Жан Батист Жозеф
૦ સંદર્ભ
Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Georgian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
volumeઅંગ્રેજી
10
page(s)અંગ્રેજી
429
૦ સંદર્ભ
statement is subject ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Léonore IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CTHS person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academic Tree IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
Académie française member IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
NLP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Fourier, Jean Baptiste Joseph, baron, 1768-1830
૧ સંદર્ભ
École normale alumnus IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
zbMATH author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Angelicum author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો