പുരാതന ക്യോത്തോയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ (Q874027)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
World Heritage Siteഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പുരാതന ക്യോത്തോയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Historic Monuments of Ancient Kyoto
  World Heritage Site

   പ്രസ്താവനകൾ

   cultural heritageഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kinkakuji 2004-09-21.jpg
   2,272 × 1,704; 1.95 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   Kamigamo Shrineഇംഗ്ലീഷ്
   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Shimogamo Shrineഇംഗ്ലീഷ്
   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tō-jiഇംഗ്ലീഷ്
   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Enryaku-jiഇംഗ്ലീഷ്
   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Daigo-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Byōdō-inഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ujigami Shrineഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kōzan-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Saihō-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tenryū-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kinkaku-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Jisho-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ryōan-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Nishi Hongan-jiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Nijō Castleഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
           "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q874027&oldid=944108255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്